Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


29 เม.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป One Stop Service will be opened from May 1, 2020 onwards.

รายละเอียด

7 เม.ย. 2563
ปิดให้บริการ One Stop Service ถึง 30 เมษายน 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดให้บริการ ONE STOP SERVICE ถึง 30 เมษายน 2563 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และส่ง บว. 37 ในช่วงมาตรการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ดำเนินการส่งได้ที่งานสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

25 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายละเอียด

23 มี.ค. 2563
แนวทางในการ รับ-ส่ง วิทยานิพนธ์ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563
หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม e-mail: graduate@kku.ac.th หรือโทรมือถือ 095-6608236 คุณสุพัฒน์ พิบูลย์

รายละเอียด

12 มี.ค. 2563
การเตรียมผลงานรูปแบบในการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
เรียน ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

รายละเอียด

20 พ.ย. 2562
งานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 พ.ย. 2562
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

11 พ.ย. 2562
GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 6
กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด