Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 26,336 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by jannoon028 / Freepik

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัย มุ่งสู่การเป็นสากล
คุณสมบัติ 1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน
2. เป็นวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
3. มีหลักฐานการสมัคร/หลักฐานตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระบุรูปแบบการนำเสนอ
จำนวนเงินทุน
การประชุมวิชาการในประเทศไทย วงเงินสนับสนุนแยกประเภท
ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 121/2563)
1) Oral Presentation
2) Poster presentation
 
การประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ เฉพาะรูปแบบออนไลน์ เท่านั้น 
ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 20/2564)
กำหนดการรับสมัคร

เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรอบปีงบประมาณนี้จึงสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ เฉพาะรูปแบบออนไลน์ เท่านั้น ตามนโยบายของรัฐบาล 

กำหนดการยื่นสมัครรับทุนและการพิจารณาทุนในปีงบประมาณ 2564 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน ดังนี้ 

รอบที่

กำหนดช่วงเวลาการนำเสนอผลงาน

กำหนดยื่นขอรับทุน  ประกาศผล ประชุมชี้แจงรับทุน
1

นำเสนอผลงานระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
นำเสนอผลงานระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2564  ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม  2564 วันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
3

 นำเสนอผลงานระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน  2564

วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564


สมัครขอรับทุน
 

Download

 ประกาศรับสมัครทุนฯ งบประมาณ 2564 การประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ รูปแบบออนไลน์ /ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 20/2564)
 ประกาศรับสมัครทุนฯ งบประมาณ 2564 ในประเทศ /ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 121/2563)
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุน
ไฟล์ชี้แจงการเบิกจ่ายทุนเผยแพร่ฯ
 แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

English version

 

 ข่าว 1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (21 พ.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) (19 ก.พ. 2564)
รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2564 ในประเทศ (27 พ.ย. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (17 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) สาขาวิชาร่วม (17 ม.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (20 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย (17 พ.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (17 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (18 ม.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (18 ก.ย. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2561 (รอบที่ 3) (18 พ.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) (18 ม.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) (22 ก.ย. 2560)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) (23 ก.ย. 2560)
รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2561 (5 ก.ย. 2560)