Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

8. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 6,906 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 
 
 

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยที่ดีเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผุ้สมัคร
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับทุนนี้ 
2. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมาก่อนในระดับการศึกษาเดียวกัน 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 135/2566
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น และเป็นวารสารที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพใน Quartile 1 (Q1) จำนวน 1 บทความ หรือ Quartile 2 (Q2) จำนวน 2 บทความ โดยผลงานวิจัยต้องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา 
2. ผลงานวิจัยใน ข้อ 1 ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยใช้หรือใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มาก่อน
 
enlightenedกรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/o3u4y
 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ 136/2566
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น จำนวน อย่างน้อย 1 บทความ โดยผลงานวิจัยต้องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา 
2. ผลงานวิจัยใน ข้อ 1 ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยใช้หรือใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มาก่อน
 
enlightenedกรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/mvae3
จำนวนเงินทุน
สนับสนุนเงินทุนไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ตามประเภทของการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 2 กรณี ดังนี้ (ตามประกาศ)
1. กรณีเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. กรณีเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รูปแบบออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ตามที่กำหนดenlightened
2. แนบไฟล์ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กําหนดถูกต้องเท่านั้น 
เกณฑ์การพิจารณาทุน
1. พิจารณาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจำนวนผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
2. นักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์แล้วจะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อน 
3. จำนวนทุนและวงเงินที่อนุมัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน
โปรดดำเนินการตามประกาศรับสมัคร
ข้อ 7 ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน และ
enlightenedกรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/5jkyu
กำหนดการรับสมัคร
ะยะเวลาการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้    
 
รอบที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การจัดสรรทุน
1 วันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
2 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
3 วันที่ 12 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 วันที่ 10 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Download

1. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 135/2566
1. Announcement No. 135/2566 and Application Materials
(Field of Health Sciences/Science and Technology)

Download

2. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 136/2566
(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. Announcement No.136/2566 and Application Materials
(Field of Humanities and Social Sciences)

Download

สอบถามรายละเอียด   เพิ่มเติม
พรนภา ศรีวรกุล
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 8. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา