Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 3,499 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 
 
 

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยที่ดีเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผุ้สมัคร
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับทุนนี้ 
2. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมาก่อนในระดับการศึกษาเดียวกัน 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 135/2566
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น และเป็นวารสารที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพใน Quartile 1 (Q1) จำนวน 1 บทความ หรือ Quartile 2 (Q2) จำนวน 2 บทความ โดยผลงานวิจัยต้องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา 
2. ผลงานวิจัยใน ข้อ 1 ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยใช้หรือใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มาก่อน
 
enlightenedกรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/o3u4y
 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ 136/2566
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เท่านั้น จำนวน อย่างน้อย 1 บทความ โดยผลงานวิจัยต้องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา 
2. ผลงานวิจัยใน ข้อ 1 ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยใช้หรือใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มาก่อน
 
enlightenedกรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/mvae3
จำนวนเงินทุน
สนับสนุนเงินทุนไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ตามประเภทของการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 2 กรณี ดังนี้ (ตามประกาศ)
1. กรณีเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. กรณีเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รูปแบบออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ตามที่กำหนดenlightened
2. แนบไฟล์ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กําหนดถูกต้องเท่านั้น 
เกณฑ์การพิจารณาทุน
1. พิจารณาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจำนวนผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
2. นักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์แล้วจะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อน 
3. จำนวนทุนและวงเงินที่อนุมัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน
โปรดดำเนินการตามประกาศรับสมัคร
ข้อ 7 ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน และ
enlightenedกรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/5jkyu
กำหนดการรับสมัคร
ะยะเวลาการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้    
 
รอบที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การจัดสรรทุน
1 วันที่ 11 - 15 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
2 วันที่ 12 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
3 วันที่ 12 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
4 วันที่ 10 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Download

1. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 135/2566
1. Announcement No. 135/2566 and Application Materials
(Field of Health Sciences/Science and Technology)

Download

2. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 136/2566
(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2. Announcement No.136/2566 and Application Materials
(Field of Humanities and Social Sciences)

Download

สอบถามรายละเอียด   เพิ่มเติม
พรนภา ศรีวรกุล
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศผล: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 1) (22 ก.ย. 2566)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที่ 1 (29 พ.ค. 2566)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ รอบที่ 1 (29 พ.ค. 2566)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ 3 (18 พ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ส.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ 2 (19 ม.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ1 (16 ก.ย. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (21 พ.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) (19 ก.พ. 2564)
รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2564 ในประเทศ (27 พ.ย. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (17 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) สาขาวิชาร่วม (17 ม.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (20 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย (17 พ.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (17 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (18 ม.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (18 ก.ย. 2561)