Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 38,506 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by jannoon028 / Freepik

วัตถุประสงค์

 
 
 

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยที่ดีเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณสมบัติ
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 55/2566
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับทุนนี้
2. มีผลงานวิจัยที่นักศึกษาเป็นชื่อแรกและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพใน Quartile 1 (Q1) จำนวน 1 บทความ หรือ Quartile 2 (Q2) จำนวน 2 บทความ และผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา
 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 56/2566
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับทุนนี้
2. มีผลงานวิจัยที่นักศึกษาเป็นชื่อแรกและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน อย่างน้อย 1 บทความ และผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา
 
จำนวนเงินทุน
สนับสนุนเงินทุนไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ตามประเภทของการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 2 กรณี ดังนี้ (ตามประกาศ)
1. กรณีเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. กรณีเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รูปแบบออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์
ได้ที่ https://kku.world/o3u4y
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ที่ https://kku.world/mvae3
 
2. แนบไฟล์ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กําหนดถูกต้องเท่านั้น 
เกณฑ์การพิจารณาทุน
1. พิจารณาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจำนวนผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
2. นักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์แล้วจะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อน 
3. จำนวนทุนและวงเงินที่อนุมัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน
โปรดดำเนินการตามประกาศรับสมัคร
ข้อ 7 ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน และ
กรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/5jkyu
กำหนดการรับสมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
รอบที่ 1
เปิดรับสมัครวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล วันที่ 26 พฤษภาคม 2566   
รอบที่ 2
เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566 ประกาศผล วันที่ 21 กรกฎาคม 2566        
Download

1. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 55/2566
 Download

2. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 56/2566
(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พรนภา ศรีวรกุล
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบที่ 1 (29 พ.ค. 2566)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ รอบที่ 1 (29 พ.ค. 2566)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ 3 (18 พ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ส.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ 2 (19 ม.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ1 (16 ก.ย. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (21 พ.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) (19 ก.พ. 2564)
รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2564 ในประเทศ (27 พ.ย. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (17 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) สาขาวิชาร่วม (17 ม.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (20 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย (17 พ.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (17 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (18 ม.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (18 ก.ย. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2561 (รอบที่ 3) (18 พ.ค. 2561)