Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 34,820 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by jannoon028 / Freepik

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัย มุ่งสู่การเป็นสากล
คุณสมบัติ 1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน
2. เป็นวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
3. มีหลักฐานการสมัคร/หลักฐานตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระบุรูปแบบการนำเสนอ
จำนวนเงินทุน
วงเงินสนับสนุนแยกประเภท
ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 110/2564)
1) Oral Presentation
2) Poster presentation
กำหนดการรับสมัคร

การเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศนั้น ๆ และผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ทุนฯ สนับสนุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ค่าประกันสุขภาพ ค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 

กำหนดการยื่นสมัครรับทุนและการพิจารณาทุนในปีงบประมาณ 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน ดังนี้ 

รอบที่

กำหนดช่วงเวลาการนำเสนอผลงาน

กำหนดยื่นขอรับทุน  ประกาศผล ประชุมชี้แจงรับทุน
1

นำเสนอผลงานระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31  มกราคม 2565

วันที่ 8 - 13 กันยายน 2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 วันที่ 21 กันยายน 2564
นำเสนอผลงานระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565   ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม  2565 วันที่ 7 – 13 มกราคม 2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 วันที่ 25 มกราคม 2565
3

 นำเสนอผลงานระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน  2565

วันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565


สมัครขอรับทุน

Download

 ประกาศรับสมัครทุนเผยแพร่ผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และใบสมัครขอรับทุนฯ
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุน
ไฟล์ชี้แจงการเบิกจ่ายทุนเผยแพร่ฯ
 แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

English version

 

 ข่าว 1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ 3 (18 พ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ส.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ 2 (19 ม.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2565 รอบ1 (16 ก.ย. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (21 พ.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) (19 ก.พ. 2564)
รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2564 ในประเทศ (27 พ.ย. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) (1 ต.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (17 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) สาขาวิชาร่วม (17 ม.ค. 2563)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (20 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย (17 พ.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (17 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (18 ม.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) (18 ก.ย. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2561 (รอบที่ 3) (18 พ.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) (18 ม.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) (22 ก.ย. 2560)