Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 11.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกขนาดใหญ่)

11.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกขนาดใหญ่)

ข้อมูลทุน | 9 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 2,256 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์บัณฑิตศึกษาขอทุนวิจัยภายนอกขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้อาจารย์บัณฑิตศึกษามีทุนการศึกษาและวิจัย สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแล กอรปกับเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะทำให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก บัณฑิตวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการขอทุนวิจัยภายนอกขนาดใหญ่ เพื่อให้อาจารย์บัณฑิตศึกษาสามารถได้รับทุนวิจัยภายนอกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนการศึกษาและวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น  

คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ (PI) ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ       

1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เป็นผู้เคยได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท ต่อโครงการ  
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการอำนวยการแผนงานวิจัย ที่มีทีมนักวิจัยร่วมด้วย  
4. เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่จะยื่นขอทุน 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์และอยู่ในหลักสูตรของหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่
2. ต้องมีหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้รับรอง
3. เป็นนักศึกษาสถานะปกติ ไม่อยู่ระหว่างรอสำเร็จการศึกษาหรือลาพักการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่รับทุน   
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น ที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลาที่รับทุน 

การจัดสรรทุนทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

 

การพิจารณาวงเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้  
 
1. ข้อเสนอโครงการที่มีงบประมาณ ในช่วง 5,000,000 ถึง 10,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ จัดสรรวงเงิน 200,000 บาท โดยให้หัวหน้าโครงการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา ปริญญาเอก ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท หรือนักศึกษาปริญญาโท ไม่เกินทุนละ 50,000 บาท
2. ข้อเสนอโครงการที่มีงบประมาณ มากกว่า 10,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ จัดสรรวงเงิน 250,000 บาท โดยให้หัวหน้าโครงการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก ไม่เกินทุนละ 100,000 บาท หรือนักศึกษาปริญญาโท ไม่เกินทุนละ 50,000 บาท  
3. การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
4. วิธีการจ่ายเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  

ระยะเวลาการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร วันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2566  
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

1. ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://kku.world/sdm8b   
2. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/q3gm3 และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
    1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด
    2) สำเนาสัญญาทุนวิจัยขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท ต่อโครงการ ที่เคยได้รับ 
    3) ข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal) แสดง Conceptual Framework ที่มีเนื้อหาเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้า A4 แต่ไม่เกิน 5 หน้า A4 
    4) เอกสารประวัติและผลงาน (CV) หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย แสดงความเชี่ยวชาญเพื่อประกอบการพิจารณา 
    5) เอกสารแสดงประสบการณ์ในการอำนวยการแผนงานวิจัย ที่มีทีมนักวิจัยร่วมด้วย  
    6) เอกสารแสดงความจำนงการจัดสรรเงินทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา
    7) เอกสารข้อมูลจากแหล่งทุนที่จะยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา 

Download

ประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พรนภา ศรีวรกุล
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 

 ข่าว 11.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกขนาดใหญ่)