Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษา “GS KKU Manuscript Camp” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

GS KKU Manuscript Camp | 21 มิ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 7,340 ครั้ง

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษา “GS KKU Manuscript Camp”

          เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความต้นฉบับ (Manuscript) ฉบับภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูงขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา “GS KKU Manuscript Camp” ขึ้น นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในการวางโครงร่างและวิธีการนำเสนอของบทความต้นฉบับให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับจากวารสาร โดยดำเนินการร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ตีพิมพ์มาแล้วจำนวนมาก ซึ่งลักษณะกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบของการพูดคุย ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการปรับแก้บทความต้นฉบับกับนักศึกษาที่ต้องการเขียนบทความวิจัยเป็นรายบุคคล

รายละเอียดโครงการ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา “GS KKU Manuscript Camp” 

International Students CLICK

ปฏิทินการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา “GS KKU Manuscript Camp”

 สมัครผ่านระบออนไลน์  https://kku.world/z0q02

 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 -   12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

  25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษา

  2-31 มกราคม พ.ศ. 2567

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมและร่างบทความหลังเข้าร่วมกิจกรรม (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลักษณะกิจกรรม

นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในการวางโครงร่างและวิธีการนำเสนอของบทความต้นฉบับให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับจากวารสาร โดยดำเนินการร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ตีพิมพ์มาแล้วจำนวนมาก ซึ่งลักษณะกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบของการพูดคุย ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการปรับแก้บทความต้นฉบับกับนักศึกษาที่ต้องการเขียนบทความวิจัยเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
2. มีร่างบทความต้นฉบับ ฉบับภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาเป็นชื่อแรกในบทความต้นฉบับนั้น และ 
3. มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และ
4. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ และ
5. ไม่เคยเป็นผู้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ GS KKU Manuscript Camp มาก่อน 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

1.  มีร่างบทความต้นฉบับที่มีโอกาสในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของการตีพิมพ์ได้
2.  มีวิทยากรมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องที่จะให้คำแนะนำตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยวิทยากรจะต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษา
3.  ร่างบทความต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่จะใช้ในการสำเร็จการศึกษา 
4.  ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ครบถ้วน เกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะพิจารณาให้กับผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนก่อนไปตามลำดับ 

การสมัคร 

     
     ยื่นใบสมัคร และเอกการประกอบการพิจารณาได้ที่  https://kku.world/9wyjq
     โดยมีเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
 
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน
2. ร่างบทความต้นฉบับ
 

การปิดโครงการ 

          1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าของการเข้ารับคำปรึกษาจากวิทยากรผ่านแบบฟอร์มตามที่กำหนด ที่ https://kku.world/tv19t    ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 2 มกราคม 2567 )

          2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำส่งหลักฐานการเข้ารับคำปรึกษาจากวิทยากรเป็นลิงค์ของคลิปวิดีโอบันทึกการให้คำปรึกษา

          3. ส่งแบบรายงานการเข้ารับคำปรึกษา  ดาวน์โหลดแบบรายงานการเข้ารับคำปรึกษา

          4 .ส่งร่างบทความทั้งก่อนและหลัง (แสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม) การเข้าร่วมกิจกรรม

          5. โดยนักศึกษาส่งหลักฐานในข้อ 1 , 2 และ 3 ในช่องทางที่จะแจ้งให้ทราบภายหลั

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณนวพร หนูเส็ง โทรศัพท์ 0-4320-2420, 08-1768-9618

Email: graduate@kku.ac.th

Facebook : Graduate School Khon Kaen University

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  GS KKU Manuscript Camp 

Application Form CLICK