Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • GS KKU Manuscript Camp
  • ผลการพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา GS KKU Manuscript Camp ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ผลการพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา GS KKU Manuscript Camp ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

GS KKU Manuscript Camp | 19 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 2,167 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

Download   ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา GS KKU Manuscript Camp ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

 

รายละเอียดการปิดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษา “GS KKU Manuscript Camp”

          ให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินกิจกรรมการปรับแก้บทความต้นฉบับภาษาอังกฤษของท่านให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมและร่างบทความหลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินการปิดโครงการ (รายละเอียดการส่งหลักฐานการปิดโครงการตามลิงค์ที่แนบมาให้พร้อมกันนี้) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (หรือส่งก่อน 31 สิงหาคม 2566 ได้ หากบทความของท่านได้รับการปรับแก้เสร็จเรียบร้อยแล้ว)        

หมายเหตุ: กรณีที่นักศึกษายกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากเริ่มดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาไปแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

ขั้นตอนการปิดโครงการ

1. ต้องรายงานความก้าวหน้าของการเข้ารับคำปรึกษาจากวิทยากรผ่านแบบฟอร์มตามที่กำหนด (ลิงค์สำหรับรายงานความก้าวหน้า https://kku.world/6saxw )
2. ต้องนำส่งหลักฐานการเข้ารับคำปรึกษาจากวิทยากรเป็นลิงค์ของคลิปวิดีโอบันทึกการให้คำปรึกษา ดาวน์โหลดแบบรายงานการเข้ารับคำปรึกษา
3. ต้องส่งร่างบทความทั้งก่อนและหลัง (แสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม) การเข้าร่วมกิจกรรม
   
    ทั้งนี้ให้นักศึกษาส่งหลักฐานในข้อ 2- 3  ทาง  https://kku.world/mg98n
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณนวพร หนูเส็ง โทรศัพท์ 0-4320-2420, 08-1768-9618

Email: navabhorn@kku.ac.th

Facebook : Graduate School Khon Kaen University