Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 4.ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567)

4.ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567)

ข้อมูลทุน | 13 มี.ค. 2567 | อ่านแล้ว 5,948 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับการจัดสรรทุน

1.1 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

1.2 มีทุนวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ และ

1.3 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่อยู่ภายใต้ความดูแล โดยต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  โดยมีอาจารย์ผู้ขอรับการจัดสรรทุนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  หรือ

1.4 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ขอรับการจัดสรรทุนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

2.1 กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

       2.1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถานะปกติ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 และ

       2.1.2 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรนับถึงวันยื่นสมัคร ไม่น้อยกว่า 3.50

 2.2 กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

        2.1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 และ

         2.1.2 มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์/มีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นชื่อแรก (First author) แล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยลักษณะของวารสารต้องเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 28/2567 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการตีพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาและรางวัลของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ

        2.1.3 มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร หรือได้รับเลขที่คำขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร แล้ว หรือ

        2.1.4 เป็นนักศึกษาทุนผูกพันที่จะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือ

        2.1.5 เป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ

        2.1.6 เป็นนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะพิเศษที่มีความสำคัญต่อการทำวิทยานิพนธ์จากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ   

        ในกรณีที่ต้องมีการตีความคุณสมบัติของนักศึกษาในกรณี 2.1.5 และ 2.1.6 ให้คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาและคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด  

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

การพิจารณาจัดสรรทุนฯ คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาให้การสนับสนุนตามเกณฑ์ดังนี้

        3.1 พิจารณาจัดสรรทุนสำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ครบถ้วน

        3.2 หากมีผู้สมัครขอรับการจัดสรรทุนมากเกินจำนวนทุนที่สามารถจัดสรรได้ ให้ลำดับความสำคัญของการให้ทุนดังนี้

         1) ความพร้อมของทุนวิจัยที่อาจารย์ผู้ขอรับการจัดสรรทุนกำลังดำเนินการอยู่ โดยอาจารย์ผู้ขอรับการจัดสรรทุนที่ได้รับทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับการจัดสรรก่อน

          2) จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ขอรับการจัดสรรทุนที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยผู้ที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจะได้รับการจัดสรรก่อน

          3) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 28/2567 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการตีพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาและรางวัลของบัณฑิตวิทยาลัย

          3.3 การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่อาจเป็นเหตุให้จะต้องได้รับการจัดสรรทุนในทุกกรณีก็ได้

วงเงินทุนที่จัดสรร

 

1)  สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จัดสรรทุนละไม่เกิน 35,000.- บาท

2)  สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  จัดสรรทุนละไม่เกิน 25,000.- บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2567

2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ขั้นตอนการสมัครขอรับการจัดสรรทุน

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติ ประกาศทุนและแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่ https://kku.world/wmz2p

กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่  https://kku.world/1nqk6

พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ และแนบไฟล์ใบสมัครมีรายละเอียดครบถ้วนที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด

การปิดทุน

ให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน เป็นผู้ดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 ซึ่งปรากฏ ชื่อ-สกุล ของนักศึกษาที่ได้รับทุน ภายใน 15 วัน ภายหลังจากการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ patcpu@kku.ac.th สำหรับกรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนเป็นผู้ที่มีทุนการศึกษาซึ่งมีค่าธรรมเนียมการศึกษาและแหล่งทุนจะดำเนินการจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง ให้ส่งหลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแทนได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการก่อนวันสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พัชลี พวงคต

e-mail: patcpu@kku.ac.th

Tel : 0-4320-2420 ต่อ 42427

 

 

 ข่าว 4.ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567)