Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 13.ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567)

13.ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567)

ข้อมูลทุน | 3 ส.ค. 2566 | อ่านแล้ว 4,279 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับการจัดสรรทุน

1.1 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

1.2 มีทุนวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ยกเว้นทุนวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงาน และ

1.3 มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่อยู่ภายใต้ความดูแล โดยต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  โดยมีอาจารย์ผู้ขอรับการจัดสรรทุนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  หรือ

1.4 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ขอรับการจัดสรรทุนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

1) กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถานะปกติที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น            

1.2 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรนับถึงวันยื่นสมัคร ไม่น้อยกว่า 3.00            

1.3 มีโครงงานวิจัย (Research Project)/ปัญหาพิเศษ (Special Problems)/รายงานการฝึกงานภาคพิเศษ (Summer Training)/งานวิจัยลักษณะอื่นของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

2) กรณีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท    

2.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น            

2.2 มีผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS แล้ว อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งอาจจะยังไม่ปรากฏผลงานตีพิมพ์นั้นในฐานข้อมูล SCOPUS ก็ได้

2.3  มีผลงานวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Results)/การริเริ่มหัวข้อวิจัย ที่มีศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ต่อในระดับปริญญาเอก

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

การพิจารณาจัดสรรทุนฯ คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาให้การสนับสนุนตามเกณฑ์ดังนี้

1)  พิจารณาจัดสรรทุนสำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เสนอชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ระดับปริญญาโท ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ครบถ้วน

2)  พิจารณาจากความพร้อมของทุนวิจัยที่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษากำลังดำเนินการอยู่ โดยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับการจัดสรรก่อน

3)  การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณา  

วงเงินทุนที่จัดสรร

 

1)  สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จัดสรรทุนละไม่เกิน 35,000.- บาท

2)  สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  จัดสรรทุนละไม่เกิน 25,000.- บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2566

2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับการจัดสรรทุน

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติ ประกาศทุนและแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่ https://kku.world/e8ksc

กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่  https://kku.world/kyjlw

พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ และแนบไฟล์ใบสมัครมีรายละเอียดครบถ้วนที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด

การปิดทุน

ให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน เป็นผู้ดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ซึ่งปรากฏ ชื่อ-สกุล ของนักศึกษาที่ได้รับทุน ภายใน 15 วัน ภายหลังจากการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ patcpu@kku.ac.th สำหรับกรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนเป็นผู้ที่มีทุนการศึกษาซึ่งมีค่าธรรมเนียมการศึกษาและแหล่งทุนจะดำเนินการจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง ให้ส่งหลักฐานการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแทนได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการก่อนวันสิ้นสุดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

 ข่าว 13.ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567)

ประกาศผล:ทุนส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมการรับเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567) (26 ต.ค. 2566)