Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ข่าวประชุมวิชาการ


12-13 ธันวาคม 2560
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560
สถานที่ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่
ส่งผลงาน 29 กันยายน 2560 , จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานที่ ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ส่งผลงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 , จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียด

10-12 พฤศจิกายน 2560
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
สถานที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ส่งผลงาน 15 กันยายน 2560 , จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

2 - 3 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่งผลงาน 15 กันยายน 2560 , จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่งผลงาน 14 สิงหาคม 2560 , จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

  • 1