Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567)

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ Hall of Fame | 25 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 9,048 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

        เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูง

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน

     1.1 ต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     1.2 ต้องไม่อยู่ในระหว่างรอตีพิมพ์หรือรอสำเร็จการศึกษา
     1.3 ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา
     1.4 ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ จนถึงวันที่ .....................................

2. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน

คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

 

     2.1 ผลงานตีพิมพ์ที่เสนอต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ประเภท Full article/Original article ซึ่งต้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus แล้วเท่านั้น โดยผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สําเร็จการศึกษา
     2.2 ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 2.1 ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีชื่อของนักศึกษาที่สมัครเป็นชื่อแรกและต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว
     2.3 ในกรณีที่เคยได้รับทุนนี้มาแล้ว ผลงานตีพิมพ์ที่ส่งต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ที่ไม่เคยยื่นเสนอขอรับทุนนี้มาก่อน
     2.4 คะแนนด้านปริมาณของผลงานการตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็น 1 คะแนน

          สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนด้านปริมาณ เฉพาะผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 จากฐานข้อมูล SCOPUS เท่านั้น ส่วนการพิจารณาระดับคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ ให้ใช้ลำดับคุณภาพที่ดีที่สุดของวารสารนั้นในปีปัจจุบัน

     2.5 คะแนนด้านคุณภาพของผลงานการตีพิมพ์มีเกณฑ์ ดังนี้

  1.  ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Tier1   1 เรื่อง  คิดเป็น   6   คะแนน
  2.  ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q1      1 เรื่อง  คิดเป็น   4   คะแนน
  3.  ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q2      1 เรื่อง  คิดเป็น   3   คะแนน
  4.  ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q3      1 เรื่อง  คิดเป็น   2   คะแนน
  5.  ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q4      1 เรื่อง  คิดเป็น   1   คะแนน

         สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะผลงานการตีพิมพ์ระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 จากฐานข้อมูล SCOPUS เท่านั้น และระดับคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ให้ใช้ลำดับคุณภาพที่ดีที่สุดของวารสารนั้นในปีปัจจุบัน

     2.6 การคิดคะแนนให้นำคะแนนด้านปริมาณและด้านคุณภาพรวมกัน

3. การพิจารณาจัดสรรทุน 

ให้แบ่งเป็น ระดับ/ประเภทกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 

         3.1 ระดับปริญญาโท 

        (1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

        (2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

        (3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

        คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 7,000 บาท
        คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  5,000 บาท
        คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 3 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  3,000 บาท


       3.2 ระดับปริญญาเอก 

      (1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

      (2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

      (3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

      คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 10,000 บาท
      คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  8,000 บาท
      คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 3 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  5,000 บาท


      ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน การพิจารณาจัดสรรทุนอาจไม่พิจารณารางวัลลำดับถัดไป โดยวงเงินการจัดสรรทุนต้องไม่เกินกว่าวงเงินทุนทั้งหมดรวมกันของแต่ละระดับ/ประเภทกลุ่มสาขาวิชา โดยให้จัดสรรทุนตามดุลพินิจของคณะกรรมการฯ

4. ระยะเวลา/การสมัคร

      4.1  สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14-30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ 

            https://kku.world/p3cua

             (1) ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์           
             (2) ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กำหนดถูกต้องเท่านั้น 

      4.2. ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Download

 ประกาศ เอกสารประกอบรับสมัครและคู่มือการ Copy Link จาก Scopus

 Application English and Manual how to copy link Scopus

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนวพร หนูเส็ง
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42417, 08-1768-9618
E-mail: navabhorn@kku.ac.th