Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565)

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ Hall of Fame | 25 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 2,076 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

        เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูง

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน

        1.1 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        1.2 ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษา
        1.3  ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน

คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

 

        2.1 ผลงานตีพิมพ์ที่เสนอต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ประเภท Research article/Original article ซึ่งต้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus แล้วเท่านั้น

        2.2 ผลงานตีพิมพ์ในข้อ 2.1 ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีชื่อของนักศึกษาที่สมัครเป็นชื่อแรกและต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว

        2.3 คะแนนด้านปริมาณของผลงานการตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็น 1 คะแนน สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะปริมาณของผลงานตีพิมพ์คุณภาพระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 จากฐานข้อมูล SCOPUS เท่านั้นและระดับคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ให้ใช้ลำดับคุณภาพในกลุ่มที่ดีที่สุดของวารสารนั้น

        2.4 คะแนนด้านคุณภาพของผลงานการตีพิมพ์มีเกณฑ์ ดังนี้

               1. ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Tier1   1 เรื่อง      คิดเป็น   6   คะแนน
               2. ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q1      1 เรื่อง      คิดเป็น   4   คะแนน
               3. ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q2      1 เรื่อง      คิดเป็น   3   คะแนน
               4. ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q3      1 เรื่อง      คิดเป็น   2   คะแนน
               5. ผลงานการตีพิมพ์ระดับ Q4      1 เรื่อง      คิดเป็น   1   คะแนน

      สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะผลงานการตีพิมพ์ระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 จาก ฐานข้อมูล SCOPUS เท่านั้นและระดับคุณภาพของผลงานการตีพิมพ์ให้ใช้ลำดับคุณภาพในกลุ่มที่ ดีที่สุดของวารสารนั้น     

        2.5 การคิดคะแนนให้นำคะแนนด้านปริมาณและด้านคุณภาพรวมกัน

3. การพิจารณาจัดสรรทุน 

ให้แบ่งเป็น ระดับ/ประเภทกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 

         3.1 ระดับปริญญาโท 

        (1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

        (2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

        (3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

        คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 7,000 บาท
        คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  5,000 บาท
        คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 3 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  3,000 บาท


       3.2 ระดับปริญญาเอก 

      (1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

      (2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

      (3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับการจัดสรรทุน คนละ 1 ทุน และใบประกาศเกียรติบัตร

      คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 10,000 บาท
      คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  8,000 บาท
      คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 3 ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน  5,000 บาท


      ในกรณีที่มีคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันเกินกว่า 3 คน ให้พิจารณาจัดสรรทุนตามวงเงินทั้งหมดโดยการเฉลี่ยและจะไมพิจารณารางวัลลำดับถัดไปแล้วแต่กรณี โดยวงเงินการจัดสรรทุนต้องไม่เกินกว่าวงเงินทุนทั้งหมดรวมกันของแต่ละระดับ/ประเภทกลุ่มสาขาวิชา ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรทุน

4. ระยะเวลา/การสมัคร

      4.1  สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565 ที่ 
             https://forms.gle/GcwhNdx7gyAVKd9s7

      (1) ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
            ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร

      (2) ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กำหนดถูกต้องเท่านั้น ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูล

      4.2. ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 22  สิงหาคม 2565

Download

 ประกาศรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนวพร หนูเส็ง

Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42417, 08-1768-9618

E-mail: navabhorn@kku.ac.th

Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University