Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 3.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.))

3.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.))

ข้อมูลทุน | 16 พ.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1,621 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์บัณฑิตศึกษา ในการยื่นขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2567 

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการย่อย กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) สมบูรณ์แล้ว 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน โดยให้ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้รับรอง ทั้งนี้อาจารย์ผู้ได้รับการจัดสรรทุนต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทุกกรณี 
3. เป็นนักศึกษาสถานะปกติ ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษาหรือลาพักการศึกษาหรือรอสำเร็จการศึกษา 
4. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากทั้งหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำด้วย 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

1. พิจารณาให้ทุนอาจารย์ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการย่อย ตามรายละเอียดข้อกำหนดของทุนใน https://www.pmu-hr.or.th/funding-2567 
2. ต้องแนบข้อเสนอโครงการที่พิมพ์จากระบบ NRIIS หลังจากยื่นสมัครในระบบ NRIIS สมบูรณ์แล้ว
3. เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบุชัดเจนอยู่ในข้อเสนอโครงการนั้นด้วย

จำนวนเงินทุน

1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 72,000.- บาท 

2. นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 60,000.- บาท  

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่  19-27 มิถุนายน 2566

ประกาศผล วันที่  5 กรกฎาคม 2566

ขั้นตอนการสมัคร
ขอรับทุน

กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/ff653 และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้

1. ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 

2. ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์พิมพ์จากระบบ NRIIS ที่มีการระบุการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างชัดเจน 

Download

ประกาศรับสมัคร ใบสมัครขอรับทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับการจัดสรรทุน
โปรดดำเนินการตามประกาศรับสมัคร
ข้อ 7.2 ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน และ
กรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/fsnrb

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 
08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 3.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.))

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นขอทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)) (4 ก.ค. 2566)