Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 21,550 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน วิชาการ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และเปิดโลกทัศน์เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์
2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ (ตามประกาศ)
กำหนดการรับสมัคร

การเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศนั้น ๆ และผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ทุนฯ สนับสนุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ค่าประกันสุขภาพ ค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

กำหนดการยื่นสมัครรับทุนและการพิจารณาทุนใน ปีงบประมาณ 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงโดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมในต่างประเทศ ดังนี้

การดำเนินการทำวิจัย

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

1.ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม  2565

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565ถึง วันที่ 30 กันยายน  2565

2. กำหนดยื่นใบสมัคร

วันที่ 8 - 13 กันยายน 2564

วันที่ 7 - 14 มกราคม 2565

วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2565

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

วันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่ 19 มกราคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

4. สอบสัมภาษณ์

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์

5.ประกาศผล

วันที่ 23 กันยายน 2564

วันที่ 27 มกราคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

6.การยื่นหลักฐานเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน

ภายใน15 วัน ภายหลังการเดินทางกลับถึงประเทศไทย


 
 
 
 
 
 
 
 

สมัครขอรับทุน

Download ประกาศรับสมัครทุนศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 และใบสมัครขอรับทุน
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง
แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

 ข่าว 2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3) (25 พ.ค. 2565)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3) (18 พ.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) (27 ม.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ส.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 1) (17 ก.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) (19 ม.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 พ.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (14 พ.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (2 เม.ย. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (24 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2563 (รอบ 2) (15 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1) (18 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (23 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (25 ม.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 1 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 1) (19 ก.ย. 2561)