Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 15,559 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน วิชาการ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และเปิดโลกทัศน์เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์
2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ (ตามประกาศ)
กำหนดการรับสมัคร

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมในต่างประเทศ (ตามประกาศ)

การดำเนินการทำวิจัย

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

1.ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม  2563

เลื่อนการรับสมัครทุน รอบที่ 3
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน  2563

2. กำหนดยื่นใบสมัคร

วันที่ 9 - 16 กันยายน 2563

วันที่ 6 - 10 มกราคม 2563

วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

วันที่ 18 กันยายน 2562

วันที่ 15 มกราคม 2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

4. สอบสัมภาษณ์

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์

5.ประกาศผล

วันที่ 27 กันยายน 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

6.การยื่นหลักฐานเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน

ภายใน15 วัน ภายหลังการเดินทางกลับถึงประเทศไทย


สมัครขอรับทุน
 

Download ประกาศรับสมัครประจำปีงบประมาณ 2563 และใบสมัครขอรับทุน
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง
แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

 ข่าว 2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (24 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2563 (รอบ 2) (15 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1) (18 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (23 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) (25 ม.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 1 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 1) (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2) (17 ม.ค. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 3 (25 พ.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 (รอบ 3) (16 พ.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 (24 ม.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2) (17 ม.ค. 2561)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 (27 ก.ย. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2561 (5 ก.ย. 2560)