Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 24,909 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 119/2565

มีผลงานวิจัยที่นักศึกษาเป็นชื่อแรกและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพใน Quartile 1 (Q1) จำนวน 1 บทความ หรือ Quartile 2 (Q2) จำนวน 2 บทความ โดยผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2565

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มีผลงานวิจัยที่นักศึกษาเป็นชื่อแรกและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (Full article) ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน อย่างน้อย 1 บทความ โดยผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

กำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

มีกำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

จำนวนเงินทุน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ (ตามประกาศ)

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

1. ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

2. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/nllw9

    กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/wq97y

3. แนบไฟล์ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ใหนักศึกษากรอกขอมูลตามแบบฟอรมออนไลนที่กําหนด โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกขอมูลในรูปแบบตามที่กําหนดถูกตองเทานั้น

เกณฑ์การพิจารณาทุน

พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์/ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนฯ

ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเบิกจ่ายเงินทุนได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  

2. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนต้องส่งหลักฐานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/rj90f  และแนบไฟล์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว เพื่อขออนุมัติเบิกเงินทุนฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน แต่ต้อง ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และหากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 4 รอบ (ตามประกาศ)

Download

1. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 119/2565
Download

2. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 120/2565
(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พรนภา ศรีวรกุล

Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618

E-mail: ypronn@kku.ac.th

Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University


 ข่าว 2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ รอบ 1 (27 ก.ย. 2565)
รับสมัครทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 (1 ก.ย. 2565)
รับสมัครทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (1 ก.ย. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3) (25 พ.ค. 2565)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3) (18 พ.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) (27 ม.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ส.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 1) (17 ก.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) (19 ม.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 พ.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (14 พ.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (2 เม.ย. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (24 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2563 (รอบ 2) (15 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1) (18 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (23 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)