Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 27,834 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และจูงใจให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพสูง อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 57/2566
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับทุนนี้
2. มีผลงานวิจัยที่นักศึกษาเป็นชื่อแรกและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุกกรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพใน Quartile 1 (Q1) จำนวน 1 บทความ หรือ Quartile 2 (Q2) จำนวน 2 บทความ และผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา
 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2566
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับทุนนี้
2. มีผลงานวิจัยที่นักศึกษาเป็นชื่อแรกและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือมีหลักฐานการส่งตีพิมพ์ที่มีสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา (Under Review) โดยทุก กรณีต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน อย่างน้อย 1 บทความ และผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา
 

กำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

มีกำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ต้องไม่เกิน วันที่ 31 สิงหาคม 2566

จำนวนเงินทุน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ (ตามประกาศ)

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 
1. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์
ได้ที่ https://kku.world/nllw9
 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ที่ https://kku.world/wq97y
 
2. แนบไฟล์ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กําหนดถูกต้องเท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณาทุน

1. พิจารณาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจำนวนผลงานวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
2. นักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์แล้วจะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อน 
3. จำนวนทุนและวงเงินที่อนุมัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา

ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน

โปรดดำเนินการตามประกาศรับสมัคร
ข้อ 8 ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน และ
กรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/rj90f

ระยะเวลาการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร วันที่ 1–12 มิถุนายน 2566  
2. ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 22 มิถุนายน 2566  

Download

1. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 57/2566
Download

2. ประกาศ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ฉบับที่ 58/2566
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พรนภา ศรีวรกุล
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University


 ข่าว 2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ รอบ 3 (23 มี.ค. 2566)
รับสมัครทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 (1 ก.ย. 2565)
รับสมัครทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 (1 ก.ย. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3) (25 พ.ค. 2565)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3) (18 พ.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) (27 ม.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (17 ส.ค. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 1) (17 ก.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 2) (19 ม.ค. 2565)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 พ.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (14 พ.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุน เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (2 เม.ย. 2564)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) (24 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 ก.ย. 2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2563 (รอบ 2) (15 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1) (18 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) (23 ก.ย. 2562)
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)