Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 3. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก รอบที่ 2)

3. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก รอบที่ 2)

ข้อมูลทุน | 5 มี.ค. 2567 | อ่านแล้ว 1,616 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์บัณฑิตศึกษา สามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้การดูแลโดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น 

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

1) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
2) มีทุนวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่หรือได้ยื่นข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุนวิจัยแล้ว ในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อย และ 
3) ยังไม่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักระดับปริญญาเอกมาก่อน หรือไม่มีนักศึกษา
    ระดับปริญญาเอกภายใต้การดูแลโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมาแล้วเกิน 3 ปี
    การศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษาที่นักศึกษาปริญญาเอกคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา และ  
4) มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน
     SCOPUS ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (ค.ศ. 2020 – 2024) และลักษณะของผลงานตีพิมพ์ต้อง
     เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 28/2567 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการตีพิมพ์
     เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทุนการศึกษาและรางวัลของบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกและอยู่ในหลักสูตรของอาจารย์ได้รับการจัดสรรทุนเป็น
    อาจารย์ประจำหลักสูตร และ
2) ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
3) มีความประสงค์ที่จะทำวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์
    ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยการรับรองของประธานหลักสูตรฯ และ
4) ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำด้วย หรือ 
5) เป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนหรือผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำ ให้
    ได้รับทุนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 12,000.- บาท 

การจัดสรรเงินทุนและเบิกจ่ายเงินทุน 

เป็นทุนให้กับนักศึกษา
     1) วงเงินทุนที่จัดสรร จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 72,000.- บาท
     2) เบิกจ่ายเป็นงวด ไม่เกิน 12 งวด ในกรณีที่จำนวนงวดเหลือน้อยกว่า 12 งวด ให้จ่ายเงิน
         ทุนได้ไม่เกินงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2568   

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/hcg3j
และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
      1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 
      2) สำเนาสัญญาทุนวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่หรือหลักฐานการยื่นข้อเสนอโครงการ
          ต่อแหล่งทุนวิจัยแล้ว ในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อย
      3) หนังสือแจ้งความประสงค์ในการร่วมให้ทุนไม่น้อยกว่า 25% จากคณะต้นสังกัด (ถ้ามี)  

ขั้นตอนและหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทุน

กรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/me5ly โดยแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ 
      1) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่จะขอรับทุน
      2) หนังสือรับรองการจะเป็นอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

การปิดทุน

1) นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 ปี หลังจากลง
    ทะเบียนวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    พ.ศ. 2566 
2) เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการส่งให้คณะ
    กรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทราบทางอีเมลล์ ypronn@kku.ac.th
    ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
3) หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ตามข้อ 1และ ข้อ 2 อาจารย์ผู้ได้รับ
    การจัดสรรทุนจะต้องรับผิดชอบคืนทุนทั้งหมดที่ได้รับต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 เดือน
    หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด

Download

       ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 3. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก รอบที่ 2)