Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 5.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

5.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

ข้อมูลทุน | 9 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 6,243 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

          เป็นผู้ยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการย่อย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) สมบูรณ์แล้ว โดยข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ต้องเขียนระบุอย่างชัดเจนถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

          1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
          2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุน ทั้งนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
          3. เป็นนักศึกษาสถานะปกติ ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษาหรือลาพักการศึกษาหรือรอสำเร็จการศึกษา 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

          1. พิจารณาให้ทุนอาจารย์ที่ยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีวงเงินงบประมาณรวมไม่น้อยกว่า 200,000 บาท  ในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการย่อยตามกระบวนการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) https://kku.world/o8xpr สมบูรณ์แล้ว
(ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.)
          2. เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบุชัดเจนอยู่ในข้อเสนอโครงการนั้นด้วย 
          3. ต้องแนบข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่นำส่งต่อแหล่งทุนแล้วและพิมพ์จากระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และดำเนินการตามข้อ 5.2 เรียบร้อยแล้ว 
          4. คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาจากความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงานที่ยื่นข้อเสนอรวมถึงโอกาสของการได้รับทุน และแผนงานที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการสนับสนุนทุนของบัณฑิตวิทยาลัยด้วยก็ได้  
          5. การอนุมัติจัดสรรทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณา ความเห็นของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

จำนวนเงินทุน

วงเงินทุนที่จัดสรร 

          1. กรณีที่ไม่อยู่ระหว่างรับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากทั้งหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำด้วย 
               1.1 ปริญญาเอก จำนวนเงินทุนละไม่เกิน   72,000.- บาท 
               1.2 ปริญญาโท   จำนวนเงินทุนละไม่เกิน  60,000.- บาท  
          2. กรณีอยู่ระหว่างรับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีสัญญาการรับทุนที่ระบุจำนวนเงินทุนอย่างชัดเจนจากผู้ให้ทุน ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำ  
                2.1 ปริญญาเอก จำนวนเงินทุนละไม่เกิน  24,000.- บาท 
                2.2 ปริญญาโท   จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 12,000.- บาท  

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 15-22 สิงหาคม 2566
ประกาศผล วันที่ 1 กันยายน 2566

ขั้นตอนการสมัคร

      กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/7ygxz และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
    1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 
    2) ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่นำส่งต่อแหล่งทุนแล้วและพิมพ์จากระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีการระบุการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างชัดเจน 
    2) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่จะขอรับทุน  (ถ้ามี)  
 
Download

ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 5.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.) (18 ส.ค. 2565)