Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 5.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

5.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

ข้อมูลทุน | 9 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 3,296 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์บัณฑิตศึกษา ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บัณฑิตวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อให้อาจารย์บัณฑิตศึกษามีเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในสาขาวิชาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ สามารถดึงดูดให้นักศึกษาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

     1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     2. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลที่พร้อมรับทุนโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

     1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

     2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนทั้งนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

     3. ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

     1. พิจารณาให้ทุนอาจารย์ที่ยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน ตามกระบวนการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563

     2. โดยต้องแนบข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม จากระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     3. เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในข้อเสนอโครงการนั้นด้วย

จำนวนเงินทุน

     1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุน 72,000.- บาท (12*6,000.-)

     2. นักศึกษาระดับปริญญาโท   จำนวนเงินทุน 48,000.- บาท (12*4,000.-)

ระยะเวลาการรับสมัคร

     1. เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 15  สิงหาคม 2565

     2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ขั้นตอนการสมัคร
ขอรับทุน

     กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/kwxnh

     พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ 

     (1) ใบสมัครมีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 

     (2) ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม จากระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Download

     ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

     ใบสำคัญรับเงิน

     แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 5.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.) (18 ส.ค. 2565)