Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 1.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

1.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)

ข้อมูลทุน | 9 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 7,905 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

          1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
          2. เป็นผู้ยื่นขอ ทุนวิจัยและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2568 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะ หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการย่อย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)สมบูรณ์แล้ว (สถานะ 14) และ
          3. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอทุนใน ข้อ 2 ต้องเขียนระบุอย่างชัดเจนถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา/ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย/เงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 
          4. เป็นผู้ที่ไม่ติดค้างการปิดทุนใด ๆ ที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย ยกเว้นทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

           1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ และ
          2. ต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน โดยให้ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้รับรอง ทั้งนี้อาจารย์ผู้ได้รับการจัดสรรทุนต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกกรณี และ
          3. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นในลักษณะเดียวกันจากบัณฑิตวิทยาลัย และ
          4. เป็นนักศึกษาสถานะปกติ ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษาหรือลาพักการศึกษา 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

          1. พิจารณาให้ทุนอาจารย์ที่ยื่นขอ “ทุนวิจัยและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2568 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีวงเงินงบประมาณรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ในฐานะ หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนงาน/หัวหน้าโครงการย่อยตามกระบวนการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) https://kku.world/ln0zx สมบูรณ์แล้ว (เปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2567)
           2. เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบุชัดเจนอยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นด้วย 
           3. มีข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับที่นำส่งต่อแหล่งทุนแล้ว (สถานะ 14) โดยพิมพ์ออกจากระบบ NRIIS ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร ข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว 

จำนวนเงินทุน

          1. กรณีที่ไม่อยู่ระหว่างรับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากทั้งหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำด้วย 

                 1.1 ระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 72,000.-  
                 1.2 ระดับปริญญาโท  จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 60,000.-   
          2. กรณีอยู่ระหว่างรับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และมีสัญญาการรับทุนที่ระบุจำนวนเงินทุนอย่างชัดเจนจากผู้ให้ทุน ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำ  
                 2.1 ระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 24,000.-  
                 2.2 ระดับปริญญาโท  จำนวนเงินทุนละไม่เกิน 12,000.-   

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2567
ประกาศผล ก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ขั้นตอนการสมัคร

          กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/7ygxz และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
             1. ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 
             2. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับที่นำส่งต่อแหล่งทุนแล้ว (สถานะ 14) และพิมพ์จากระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีการระบุการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างชัดเจน 
             3. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่จะขอรับทุน (ถ้ามี)  
Download

ประกาศรับสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 1.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)