Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น | 7 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 15,413 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยระดับโลกอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นกลไกในการส่งเสริมเพื่อเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชาติอีกทางหนึ่ง ตลอดจนส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อชุมชนภูมิภาคและประเทศชาติในโอกาสต่อไป

1. เงื่อนไขและลักษณะของวิทยานิพนธ์

 

1.1 เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาระหว่าง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566)                     

1.2 เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือ ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

     1.2.1 ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบของ Original Article หรือ Full Article ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ/หรือ

     1.2.2 ได้ยื่นขอจดหรือได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และ/หรือ   

     1.2.3 ได้นำไปใช้ประโยชน์และมีเอกสารแสดงการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และ/หรือ 

     1.2.4 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 เป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้ว 

2. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อพิจารณาการตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

 

2.1  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

     2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ต้องมีชื่อของนักศึกษาที่สมัครขอรับรางวัลเป็นชื่อแรกและต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว และ

     2.1.2 ผลงานตีพิมพ์ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา และ

     2.1.3 ผลงานตีพิมพ์ที่เสนอต้องเป็นผลงานวิจัยประเภท Original Article หรือ Full Article และปรากฏข้อมูลสืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCOPUS แล้ว

     2.1.4 คะแนนปริมาณของผลงานการตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็น 1 คะแนน

สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะผลงานวิจัยระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 เท่านั้น โดยระดับคุณภาพของผลงานวิจัย ให้ใช้ลำดับคุณภาพที่ดีที่สุดของวารสารนั้นในปีปัจจุบัน

     2.1.5 คะแนนคุณภาพของผลงานการตีพิมพ์มีเกณฑ์ ดังนี้

  1. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Tier1   1 เรื่อง คิดเป็น   6   คะแนน
  2. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q1      1 เรื่อง คิดเป็น   4   คะแนน
  3. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q2      1 เรื่อง คิดเป็น   3   คะแนน
  4. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q3      1 เรื่อง คิดเป็น   2   คะแนน
  5. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q4      1 เรื่อง คิดเป็น   1   คะแนน

     สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะผลงานตีพิมพ์ระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 เท่านั้น และระดับคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ให้ใช้ลำดับคุณภาพที่ดีที่สุดของวารสารนั้นในปีปัจจุบัน 

     2.1.6 การคิดคะแนนของผลงานตีพิมพ์ให้นำคะแนนด้านปริมาณและด้านคุณภาพรวมกัน

2.2 ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

     2.2.1 สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องมีชื่อของนักศึกษาที่สมัครขอรับรางวัลและต้องเป็นผลงานที่ได้ยื่นจดหลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว และ

     2.2.2 ต้องแนบสำเนาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือแบบยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ปรากฏชื่อของนักศึกษาที่สมัครขอรับรางวัลประกอบเป็นหลักฐานด้วย

     2.2.3 การคิดคะแนน

     สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือแบบยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 ฉบับ คิดเป็น 2 คะแนน

2.3 ผลงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

     2.3.1 ต้องเป็นผลงานหลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว และ

     2.3.2 มีเอกสารรับรองการนำไปใช้ประโยชน์/รายงานการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และ

     2.3.3 การนำไปใช้ประโยชน์ต้องเกิดจากบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นที่ไม่มีส่วนร่วมกับผลงานนั้น และ

     2.3.4  ไม่รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วจากการตีพิมพ์ 

     2.3.5 การคิดคะแนน

     ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากผลงาน 1 เรื่อง คิดเป็น 2 คะแนน

     ทั้งนี้ การตีความว่าเป็นผลงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ต้องเกิดจากบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นที่ไม่มีส่วนร่วมกับผลงานนั้นหรือไม่ ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด 

2.4 ผลงานที่ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ   

    2.4.1 ต้องเป็นผลงานหลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว และ

    2.4.2 มีเอกสารแสดงให้เห็นถึงการก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ   

    2.4.3 การคิดคะแนน

     ผลงานก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ/ทำให้เกิดนโยบายสาธารณะ คิดเป็น 2 คะแนน

     ทั้งนี้ การตีความว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ตัดสินถือเป็นที่สุด   

2.5 การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร   

     โดยคิดระยะเวลาจากภาคการศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเนื่องจนถึงภาคการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

     2.5.1 ระดับปริญญาโท ตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี นับ 4 ภาคการศึกษา

     2.5.2 ระดับปริญญาเอก ตามโครงสร้างหลักสูตร กรณีรับคุณวุฒิ ป.โท ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 ปี นับ 6 ภาคการศึกษา

     2.5.3 ระดับปริญญาเอก ตามโครงสร้างหลักสูตร กรณีรับคุณวุฒิ ป.ตรี ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4 ปี นับ 8 ภาคการศึกษา

     2.5.4 การคิดคะแนน

     ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คิดเป็น 2 คะแนน

2.6 การคิดคะแนนให้เอาคะแนนจากข้อ 2.1 ถึง 2.5 มารวมกัน โดยคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ปรับคะแนนในแต่ละหัวข้อให้น้อยกว่าคะแนนที่กำหนดก็ได้หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์บางส่วน

3. การพิจารณาการตัดสินรางวัล 

แบ่งเป็นรางวัลตามระดับและประเภทกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 

3.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

างวัล

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รางวัลระดับเพชร

15 คะแนนขึ้นไป

21 คะแนนขึ้นไป

รางวัลระดับทอง

10 - 14 คะแนน

15 - 20 คะแนน

รางวัลระดับเงิน

5 - 9 คะแนน

10 - 14 คะแนน

 

 

3.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัล

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รางวัลระดับเพชร

10 คะแนนขึ้นไป

14 คะแนนขึ้นไป

รางวัลระดับทอง

6 - 9 คะแนน

10 - 13 คะแนน

รางวัลระดับเงิน

3 - 5 คะแนน

6 - 9 คะแนน

 

 

4. ระยะเวลา/การสมัคร

 

4.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ https://forms.gle/YnTMLNxrteYecSRx5

      (1) ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

      (2) ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กำหนดถูกต้องเท่านั้น 

4.2 ประกาศผลการพิจารณา วันที่ วันที่ 8 มกราคม 2567

Download

 

ประกาศรับสมัคร

ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

ใบสมัคร   

ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

คู่มือการกรอกข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คุณปัทมา สมพงษ์

Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42424, 09-8885-3180

E-mail: pathso@kku.ac.th

Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University