Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น | 7 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 10,388 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยระดับโลกอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นกลไกในการส่งเสริมเพื่อเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชาติอีกทางหนึ่ง ตลอดจนส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อชุมชนภูมิภาคและประเทศชาติในโอกาสต่อไป 

1. เงื่อนไขและลักษณะของวิทยานิพนธ์

1.1 เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

1.2 เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือ ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

       1.2.1 ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบของ Original Article หรือ Full Article ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

       1.2.2 ได้ยื่นขอจดหรือได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

       1.2.3 ได้นำไปใช้ประโยชน์และมีเอกสารแสดงการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

       1.2.4 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ  

1.3 เป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรอื่นมาแล้ว

2. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อพิจารณาการตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

 

2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

       2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ต้องมีชื่อของนักศึกษาที่สมัครขอรับรางวัลเป็นชื่อแรกและต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว

       2.1.2 ผลงานตีพิมพ์ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

       2.1.3 ผลงานตีพิมพ์ที่เสนอต้องเป็นผลงานวิจัยประเภท Original Article หรือ Full Article และปรากฏข้อมูลสืบค้นได้ในฐานข้อมูล SCOPUS แล้ว

       2.1.4 คะแนนปริมาณของผลงานการตีพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็น 1 คะแนน

สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะผลงานวิจัยระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 เท่านั้น โดยระดับคุณภาพของผลงานวิจัย ให้ใช้ลำดับคุณภาพที่ดีที่สุดของวารสารนั้นในปีปัจจุบัน

       2.1.5 คะแนนคุณภาพของผลงานการตีพิมพ์มีเกณฑ์ ดังนี้

  1. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Tier1   1 เรื่อง          คิดเป็น   6   คะแนน

  2. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q1      1 เรื่อง          คิดเป็น   4   คะแนน

  3. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q2      1 เรื่อง          คิดเป็น   3   คะแนน

  4. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q3      1 เรื่อง          คิดเป็น   2   คะแนน

  5. ผลงานตีพิมพ์ระดับ Q4      1 เรื่อง          คิดเป็น   1   คะแนน

       สำหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะพิจารณาให้คะแนนเฉพาะผลงานตีพิมพ์ระดับ Tier1 หรือ Q1 หรือ Q2 เท่านั้น และระดับคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ให้ใช้ลำดับคุณภาพที่ดีที่สุดของวารสารนั้นในปีปัจจุบัน

       2.1.6 การคิดคะแนนของผลงานตีพิมพ์ให้นำคะแนนด้านปริมาณและด้านคุณภาพรวมกัน

2.2 ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

       2.2.1 สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องมีชื่อของนักศึกษาที่สมัครขอรับรางวัลและต้องเป็นผลงานที่ได้ยื่นจดหลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว

       2.2.2 ต้องแนบสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือแบบยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่แสดงให้เห็นชื่อของนักศึกษาที่สมัครขอรับรางวัลประกอบเป็นหลักฐานด้วย

       2.2.3 การคิดคะแนน

                สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร                   1 ฉบับ    คิดเป็น 2 คะแนน

2.3 ผลงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

       2.3.1 ต้องเป็นผลงานหลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว

       2.3.2 มีเอกสารรับรองการนำไปใช้ประโยชน์/รายงานการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

       2.3.3 ไม่รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วจากการตีพิมพ์

       2.3.4 การคิดคะแนน

                ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม    คิดเป็น 2 คะแนน

       ทั้งนี้ การตีความว่าเป็นผลงานที่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

2.4 ผลงานที่ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ  

       2.4.1 ต้องเป็นผลงานหลังจากเข้าศึกษาในระดับการศึกษานั้นแล้ว

       2.4.2 มีเอกสารแสดงให้เห็นถึงการก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญ  

       2.4.3 การคิดคะแนน

                ผลงานก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ/ทำให้เกิดนโยบายสาธารณะ คิดเป็น 2 คะแนน

       ทั้งนี้ การตีความว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด  

2.5การคิดคะแนนให้เอาคะแนนจากข้อ 2.1 ถึง 2.4 มารวมกัน โดยคณะกรรมการอาจจะปรับคะแนนในแต่ละหัวข้อให้น้อยกว่าคะแนนที่กำหนดก็ได้

3. การพิจารณาการตัดสินรางวัล  แบ่งเป็นรางวัลตามระดับและประเภทกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 

3.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

รางวัล

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รางวัลระดับเพชร

15 คะแนนขึ้นไป

21 คะแนนขึ้นไป

รางวัลระดับทอง

10 - 14 คะแนน

15 - 20 คะแนน

รางวัลระดับเงิน

5 - 9 คะแนน

10 - 14 คะแนน

 

3.2  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัล

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รางวัลระดับเพชร

10 คะแนนขึ้นไป

14 คะแนนขึ้นไป

รางวัลระดับทอง

6 - 9 คะแนน

10 - 13 คะแนน

รางวัลระดับเงิน

3 - 5 คะแนน

6 - 9 คะแนน

 

4. ระยะเวลา/การสมัคร

4.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 7 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565 ที่
             https://forms.gle/put93i1vpe47ZeFm6

      (1) ใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
            ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

      (2) ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่กรอกข้อมูลในรูปแบบตามที่กำหนดถูกต้องเท่านั้น ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูล

4.2 ประกาศผลการพิจารณา วันที่ วันที่ 4 มกราคม 2566

Download

 

ประกาศรับสมัคร

ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณปัทมา สมพงษ์

Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42424, 09-8885-3180

E-mail: pathso@kku.ac.th

Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University