Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น | 20 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 2,870 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2563

PDF Download เอกสารการสมัคร

1. หลักการและเหตุผล

การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีนั้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอรับรางวัลระดับชาติอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงต่อชุมชน ภูมิภาคและประเทศชาติในโอกาสต่อไป นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
 2. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรและสาขาวิชา 
 3. เพื่อเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น เสนอรับรางวัลระดับชาติ
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับระดับปริญญาโท – เอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561-2562
สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง


4. วิธีการดำเนินการ

 1. คณะวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามเงื่อนไขและคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
 2. นักศึกษาสมัครและส่งเอกสารต่างๆ ยื่นต่อสาขาวิชา/คณะวิชา (ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะวิชากำหนด)
 3. คณะวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ส่งบัณฑิตวิทยาลัย แยกระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 4. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 5. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี พิจารณาตัดสินเพื่อให้รับรางวัลดีเด่นและดี ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการตัดสิน
 7. เสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ระดับปริญญาเอก เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 8. เผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th

5. ระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรม กันยายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

23 - 30 ก.ย. 63

แจ้งบัณฑิตศึกษาคณะ  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ที่http://gs.kku.ac.th   

1- 30 ต.ค. 63

สมัครและส่งเอกสารต่างๆ โดยยื่นต่อสาขาวิชา/คณะวิชา (ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะวิชากำหนด) 

 2 - 16 พ.ย. 63

สาขาวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ส่งคณะ คณะคัดเลือกและแจ้งรายชื่อพร้อมกับ

ส่งเอกสารต่างๆตามจำนวนและรายการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ส่งให้กับ

บัณฑิตวิทยาลัย

18 พ.ย. 63

วันสุดท้ายที่คณะ แจ้งรายชื่อพร้อมกับส่งเอกสารการสมัครให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

23 พ.ย. – 21 ธ.ค. 63

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี  พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

22 ธ.ค. 63 - 15 ก.พ. 64

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและประเมินผลงานวิทยานิพนธ์

22 – 24 ก.พ. 64

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี  พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและดี

มี.ค. 64*

ประกาศผล

มี.ค. 64*

พิธีมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ

ก.พ. – มี.ค. 64

-เสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับรางวัล  ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

 แห่งชาติ (วช.) เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2564

-เผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์  http://gs.kku.ac.th   

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  โปรดติดตามในเว็บไซต์  http://gs.kku.ac.th   

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของหลักสูตร สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย
 2. ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นเพื่อเสนอขอรับรางวัลระดับชาติ
 3. ได้ข้อมูลเพื่อเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย


7. เงื่อนไขและคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ที่เสนอรับรางวัล

 1. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาวิจัยและเขียนโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562
 2. เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้ในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
 3. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือ ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

  3.1) มีการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
  3.2) มีการนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
  3.3) มีการนำผลงานไปเสนอในที่ประชุมวิชาการโดยการบรรยาย หรือโปสเตอร์
  3.4) มีการนำไปใช้ประโยชน์
  3.5) มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์
   
 4. ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ


8. หลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น

วิทยานิพนธ์ที่สมควรได้รับรางวัลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่ม ไม่ซ้ำกับงานทางวิชาการระดับวิทยานิพนธ์ ตำรา หรือกรรมวิธีที่เคยมี ผู้เสนอแล้ว
 2. ต้องมีการตั้งสมมติฐานที่ต้องการพิสูจน์ หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน
 3. ต้องเลือกใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับการหาข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้
 4. ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ์ มีการใช้ภาษา หรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
 5. ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
 6. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้
  6.1) ก่อให้เกิดทฤษฎี หรือแนวคิดใหม่ ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีเดิมในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง
  6.2) สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสำคัญ
  6.3) ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร การบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และ บริการใหม่ๆ หรือ ปรับปรุงแก้ไข กระบวนวิธี หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสำคัญและถูกต้องเหมาะสม
   
 7. ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ผลงานวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม * ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2558


9. รางวัลวิทยานิพนธ์

1) วิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาต้องเป็นผู้ระบุว่าวิทยานิพนธ์ที่เสนอ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาใดโดยพิจารณาจากเนื้อหาของการวิจัย

2) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับรางวัล


10. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดีเด่น

เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และจัดแสดงโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย