Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

วิธีการ Upload ผลงาน

6 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 6,159 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

1. ทําการ login เข้าใช้งานระบบโดยใช้งาน Email ที่สมัครไว้
2. เมื่อสามารถ login ผ่านเข้าใช้งานจะพบหน้าจอแสดงผลดังภาพ3. เมื่อต้องการ Update ปรับปรุงข้อมูลหรือ Upload file ให้เลือกเมนู “ผลงาน” หรือกดปุ่ม “Upload และจัดการข้อมูลผลงาน”4. ตรวจสอบข้อความสถานะของผลงานและปฎิบัติตาม5. ควรกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง6. Upload file ในช่องทางดังภาพ เมื่อทําการ Upload แล้วจะแสดงประวัติการ Upload คณะกรรมการ จะนํา file ล่าสุดของท่านนําไปพิจรณา 
*การเตรียม File ขนาดไม่เกิด 5Mb และเป็น Ms Word เท่านั้น