Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

12 ก.ค. 2560 | อ่านแล้ว 113,218 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศล่าสุด

สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป กำหนดให้ทุกคนส่งแบบฟอร์ม Turnitin Originality Report พร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง | Download แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report


หนังสืออ้างอิงส่งวิทยานิพนธ์ให้ห้องสมุด มข. ประชาสัมพันธ์ มข 0302.1/727 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศ มข. ฉบับที่ 3580/2561 การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


รายชื่อนักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกแล้ว แต่รอตีพิมพ์ [ข้อมูล  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561]


หนังสืออ้างอิงการส่งให้ห้องสมุด มข. ประชาสัมพันธ์ เลขที่ ศธ0514.10/1231 ลว. 24 เม.ย. 61 , หนังสืออ้างอิงการส่งให้ สภาวิจัยแห่งชาติ เลขที่ ศธ0514.10/1464 ลว. 8 พ.ค. 61


ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนนำเสนอเพื่อสำเร็จการศึกษา


ขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรูปแบบ


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ (สำหรับรหัส 55 ขึ้นไป)


แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระลงแผ่นซีดี


รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

Inform link
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ Click
ตัวอย่างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ Click

Download link
ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับใส่ในหน้าปกและใบรับรอง วพ./กศ. Click
วพ.นศ.1/GS.TS.1 ใบรับ-ส่งวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา
Form for Submit-Receive Thesis for Student
Click
แบบ บว.16 แบบส่งวิทยานิพนธ์ Click
แบบ บว.20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน Click
แบบ บว.21 คำร้องขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษา / เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา Click
แบบ บว.23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ Click
แบบ บว.29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์ Click
แบบ บว.37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (กรอกผ่านเว็บ) Click
แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report Click

Search link
สืบค้นฐานวิทยานิพนธ์ Click
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่พิมพ์เผยแพร่ Click
สถานะการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ Click
สถานะการส่งการศึกษาอิสระ Click

โครงการต่างๆ link
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา Click
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น Click
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน Click
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) Click
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Click

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระลงแผ่นซีดี

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักวิทยบริการ ได้จัดทำฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (full text database) ของวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ เพื่อให้บริการการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์และนักศึกษา ในระบบออนไลน์ www ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาทุกคนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ในการเผยแพร่ดังกล่าว และช่วยให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดทำรวมบทคัดย่อเผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระลงแผ่นซีดี ดังนี้

1. โปรแกรมและแบบอักษรที่ใช้
1.1 บันทึกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ตั้งชื่อไฟล์ บทคัดย่อ.doc และภาษาอังกฤษ abs.doc
1.2 บันทึกข้อมูลในรูปของไฟล์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word (.doc) หรือ Acrobat PDF file (.pdf) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1.3 แบบอักษรที่ใช้ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดทุกไฟล์ ซึ่งอาจเป็นแบบ Eucrosia UPC, Angsana UPC, Angsana New หรือ Time New Roman แล้วแต่กรณี

2. การแบ่งเนื้อหาและการตั้งชื่อไฟล์ ให้แบ่งเนื้อหาสำหรับการบันทึกข้อมูล และตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้

ลำดับการแบ่งเนื้อหา การตั้งชื่อไฟล์
Microsoft Word Acrobat PDF file
ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)
01_cov.doc
01_cov.pdf
บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
02_abs.doc
เฉพาะบทคัดย่อให้ใช้
โปรแกรม MS Word
กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ - ถ้ามี)
03_ack.doc
03_ack.pdf
สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)
04_tbc.doc
04_tbc.pdf
บทที่ 1
05_ch1.doc
05_ch1.pdf
บทที่ 2
05_ch2.doc
05_ch2.pdf
บทที่ 3
05_ch3.doc
05_ch3.pdf
บทที่ 4
05_ch4.doc
05_ch4.pdf
บทที่ 5
05_ch5.doc
05_ch5.pdf
บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)
06_ref.doc
06_ref.pdf
ภาคผนวก
07_app.doc
07_app.pdf
ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี)
08_vit.doc
08_vit.pdf


3. การส่งแผ่นซีดี แผ่นซีดีที่นำมาส่งบัณฑิตวิทยาลัยต้อง
3.1 ผ่านการตรวจสอบและกำจัดไวรัสเรียบร้อย
3.2 เขียนชื่อนักศึกษา สาขาวิชา คณะชื่อปริญญา และปี พ.ศ. ลงในแผ่นซีดี
3.3 บรรจุในกล่องซีดี พร้อมทั้งปกซีดีที่มีข้อมูลดังนี้บัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีตามแนวปฏิบัติข้างต้น มิฉะนั้นแล้วผลงานของนักศึกษา อาจไม่ได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์