Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รายละเอียดโครงการ

การดูแลผู้สูงอายุอย่างชาญฉลาดและมีความสุข | 20 มิ.ย. 2567 | อ่านแล้ว 199 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

คำอธิบายโมดูล1

            เป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ป้องกันโรคอย่างชาญฉลาดในทุกมิติ  โดยใช้วิทยาการที่ทันสมัย ฝึกปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลตนเอง และผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย ส่งเสริมแนวคิดผู้ประกอบการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 
ประยุกต์ความรู้ด้านผู้สูงอายุวิทยาแบบองค์รวมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี (PLO1)
ใช้ทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาดเพื่อพัฒนาการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (PLO5)
สร้างโมเดลธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (PLO6)
แสดงออกถึงการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ผู้สูงอายุตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (PLO8)