Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ผลงานและรางวัล | 11 เม.ย. 2567 | อ่านแล้ว 483 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แด่ นางสาวธนิดา แพงศรี นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการ หัวหน้าทีมวิจัย/ผู้นำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบโปสเตอร์ กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสภาวการณ์ทางการตลาดของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของประเทศไทย จากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 "แคแสดวิชาการ' 67" "การพัฒนางานประจำสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวศิริพร เบญจมาศ นักวิชาการศึกษา นางสาววรรณิศา สีเรือง นักวิชาการศึกษา
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร ว่าที่ร้อยตรีชินาธิป ชาติพุดซา


ภาพประกอบ