Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รายละเอียดโครงการ

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน | 20 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 7,405 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวงษ์ตระหง่าน ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้มองเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด รวมทั้งการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยการพัฒนาไปในทิศทางนี้นั้นงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย จากภาพรวมที่ศาสตราจารย์ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้รับทราบ ทำให้รู้ว่างานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งซึ่งศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ยังอยากเห็นงานวิจัยเหล่านี้ได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นงานวิจัยที่มีการกำหนดปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในพื้นที่และผลการวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้ซึ่งการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานแนวคิดของงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศดังกล่าวการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวคิดซึ่งศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ยินดีสนับสนุนรางวัลเรื่องละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นเวลา 10 ปีโดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป


2. วัตถุประสงค์

       2.1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
       2.2) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

       3.1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก – โท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผลของการวิจัยที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ มีพัฒนาการและเห็นผลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษา
       3.2) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนกวงษ์ตระหง่าน


4. วิธีการดำเนินการ

       4.1) ขออนุมัติโครงการ
       4.2) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสิน
       4.3) ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร
       4.4) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมิน คัดเลือก
       4.5) เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ได้รับการคัดเลือก
       4.6) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมิน ตัดสิน และ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
       4.7) ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเสนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย
       4.8) จัดทำเอกสารเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล
 

5. ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่าง

วัน เดือน ปี กิจกรรม
 บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2563 รับสมัครผ่านคณะสาขาวิชาที่สังกัด หรือส่งโดยตรงที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผล
ธันวาคม 2563 ประกาศผล

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


       6.1) ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีคุณภาพ
       6.2) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้
       6.3) ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของหลักสูตร สาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
       6.4) เป็นการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัย


7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

จำนวนวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 เรื่อง ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้

 

Download


PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 42/2563         PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 106/2563         Download เอกสารการสมัคร