Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รางวัลปี 2555 การตรวจหาหนอนพยาธิฟิลาเรียอย่างรวดเร็วด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ และวิเคราะห์ด้วยเมลติ้งเคิฟ

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน | 4 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 866 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2555

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การตรวจหาหนอนพยาธิฟิลาเรียอย่างรวดเร็วด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ และวิเคราะห์ด้วยเมลติ้งเคิฟ

(ภาษาอังกฤษ) : Rapid Detection of Filarial Worm by Real-time Polymerase Chain Reaction and Melting Curve Analysis.

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553

ดุษฎีบัณฑิต : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศาสตราจารย์ พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และ รองศาสตราจารย์ วิชิต พิพิธกุล

 

สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


PDF ประชาพันธ์ผลงานข่าวสือหนังสือพิมพ์   PDF รายละเอียดผลงานทั้งหมด

 

วีดิทัศน์แนะนำผลงาน