Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รางวัลปี 2561 การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน | 24 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2,463 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

(ภาษาอังกฤษ) : A design study and development of bio-oil production from sugarcane bagasse by using circulating fluidized bed reactor

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.วศกร ตรีเดช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร

สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


PDF ประกาศผล  PDF รายละเอียดผลงานทั้งหมด

 

วีดิทัศน์แนะนำผลงาน