Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รางวัลปี 2559 การวัดแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในตัวอย่างปัสสาวะและการประยุกต์ ใช้เพื่อวินิจฉัยโรค Opisthorchiasis และความสัมพันธ์กับโรคในระบบทางเดินน้ำดี

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน | 15 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 2,167 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2559

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การวัดแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในตัวอย่างปัสสาวะและการประยุกต์ ใช้เพื่อวินิจฉัยโรค Opisthorchiasis และความสัมพันธ์กับโรคในระบบทางเดินน้ำดี

(ภาษาอังกฤษ) : Establishment and application of urinary antigen detection for Diagnosis of opist horchiasis and its association with hepatobiliary disease

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

มหาบัณฑิต : นางสาวชนิกา วรสิษฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


PDF ประกาศผล  PDF รายละเอียดผลงานทั้งหมด

 

วีดิทัศน์แนะนำผลงาน