Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รางวัลปี 2552 การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย เพื่อการค้าในประเทศไทย

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน | 1 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 1,566 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2552

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย ( Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002 ) เพื่อการค้าในประเทศไทย

(ภาษาอังกฤษ) : Culture the thai fairy shrimp, Branchinella thailandens s Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002 for commercial applications in Thailand

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.นุกูล แสงพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


PDF ประชาพันธ์ผลงานข่าวสือหนังสือพิมพ์   PDF รายละเอียดผลงานทั้งหมด

 

วีดิทัศน์แนะนำผลงาน