Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รายละเอียดโครงการ

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน | 20 มี.ค. 2561 | อ่านแล้ว 8,885 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 11

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ในการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของแนวคิดงานวิจัยที่กำหนดโจทย์วิจัยจากบริบทของปัญหาจริงในพื้นที่และผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ สังคม และของประเทศชาติได้ และจากปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการ “อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)” มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มอบทุนเพื่อเป็นรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ สำหรับมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อย และมีการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแต่ละปี บัณฑิตวิทยาลัยจะคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพียง 1 เรื่องเพื่อรับรางวัลนี้และวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้นำเสนอผลงานในฐานะวิทยานิพนธ์ ยอดเยี่ยมประจำปี ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี (Grad research)   ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. วัตถุประสงค์

       2.1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
       2.2) เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

       3.1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก – โท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผลของการวิจัยที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ มีพัฒนาการและเห็นผลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษา
       3.2) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนกวงษ์ตระหง่าน

4. วิธีการดำเนินการ

       4.1) ขออนุมัติโครงการ
       4.2) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสิน
       4.3) ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร
       4.4) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมิน คัดเลือก
       4.5) เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ได้รับการคัดเลือก
       4.6) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจประเมิน ตัดสิน และ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
       4.7) ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเสนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย
       4.8) จัดทำเอกสารเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล

5. กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

วัน   เดือน   ปี

กิจกรรม

1 พ.ย. 2564 – 31 ม.ค. 2565

รับสมัครผ่านคณะที่สาขาวิชาสังกัด หรือส่งโดยตรงที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

ก.พ. 2565

ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผล

เม.ย. 2565

ประกาศผล 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       6.1) ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีคุณภาพ
       6.2) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้
       6.3) ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของหลักสูตร สาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
       6.4) เป็นการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัย

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

จำนวนวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 เรื่อง ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้

 

Download


PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 136/2564

Download เอกสารสมัคร (.doc)

Download เอกสารสมัคร (.pdf)