Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ระเบียบและประกาศใหม่ ปี 2560 (ปก)

-


ระเบียบและประกาศใหม่ ปี 2560


share Facebook twitter LINE | เข้าชม 11203 ครั้ง

ชื่อเรื่อง
หน้า
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
เกณฑ์มาตรฐาน 2558
ประกาศ ศธ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
1.ประกาศ บว 20-2560 เรื่อง รับเข้าศึกษา
3.ประกาศ บว 21-2560 เรื่อง ลงทะเบียนน้อยกว่า
4.ประกาศ บว 22-2560 เรื่อง การขอเพิ่มถอน
5.ประกาศ บว 23-2560 เรื่อง การขอเทียบโอน
6.ประกาศ บว 24-2560 เรื่อง เปลี่ยนสาขา
7.ประกาศ บว 25-2560 เรื่อง เปลี่ยนแผน
8.ประกาศ บว 26-2560 เรื่อง การลงทะเบียนต่ำกว่าหลักสูตร
9.ประกาศ บว 27-2560 เรื่อง การเปลี่ยนระดับ
10.ประกาศ บว 28-2560 เรื่อง การสอบประมวลความรู้และสอบวัด
12.ประกาศ บว 29-2560 เรื่อง การคัดลอก turnitin
13-1.ประกาศ บว 30-2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำ วพ
14.ประกาศ บว 31-2560 เรื่อง การประเมิน วพ-กศ
17.ประกาศ บว 32-2560 เรื่อง การขอคืนสภาพ
ประกาศ มข 1257-2560 เรื่อง การรับนักศึกษาโควตา
ประกาศ มข 1259-2560 เรื่องการตีพิมพ์ผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศ มข 1260-2560 เรื่อง การรักษาสถานภาพรอตีพิมพ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 185-2561 แนวปฏิบัติอาจารย์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 67-2559 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 92/2560 เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนี่งในการสำเร็จการศึกษา
ระเบียบบัณฑิตศึกษา มข 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 3580/2561 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ บว 136-2562 เรื่อง เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 213/2566 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3)