Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 7.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก)

7.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก)

ข้อมูลทุน | 3 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 3,441 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์บัณฑิตศึกษามีทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะทำให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก บัณฑิตวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มีจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

       1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       2. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลที่พร้อมรับทุนโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
       3. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเว้นทุน Fundamental Fund
       4. มีฐานะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

       
        1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
        2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนทั้งนี้ต้องเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
        3. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจาก โครงการวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
        4. ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษา/ลาพักการศึกษา
        5. ต้องเป็นผู้ไม่อยู่ในช่วงได้รับทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนอื่นรวมถึงเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ยกเว้นจากทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่จะใช้ยื่นขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก) นี้ 
        6. นักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 169/2565) สามารถขอรับทุนได้อีกเมื่อสัญญาการรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาสิ้นสุดลงแล้ว  
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

        1. พิจารณาจากสัญญาการให้ทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรูปแบบแนบท้ายประกาศที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

       2. ระยะเวลาในการให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ครอบคลุมตามสัญญาทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับแต่ต้องไม่เกินเดือนกันยายน พ.ศ. 2567

       3. ในกรณีที่มีจำนวนผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่าจำนวนงบประมาณที่มีบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่น้อยกว่าเป็นอันดับแรก

       4. การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา

จำนวนเงินทุน

         การพิจารณาวงเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 
         1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ที่นักศึกษาได้รับอยู่แต่รวมทั้งสองส่วนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 12,000.- บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 12 เดือน
          2. นักศึกษาระดับปริญญาโท จัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ที่นักศึกษาได้รับอยู่แต่รวมทั้งสอง ส่วนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 10,000.- บาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 12 เดือน  
 

ระยะเวลาการรับสมัคร

        1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-20 มีนาคม 2566
        2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 28 มีนาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

    1. ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  https://kku.world/x09k7

    2. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/ktlpx พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะรับทุนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้ 

          2.1 ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 
          2.2  สัญญาการให้ทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
          2.3  สำเนาสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
 

การจ่ายเงินทุนสำหรับนักศึกษาทีได้รับทุน

 

     1. นักศึกษาที่ได้รับทุนส่งสัญญารับทุนฯ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
     2. โอนเงินทุนเป็นงวดตามที่ระบุในสัญญาการรับทุนฯ และตามวงเงินทุนที่อนุมัติ

Download

       ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University