Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 7. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก)

7. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก)

ข้อมูลทุน | 3 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 1,419 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

        เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์บัณฑิตศึกษามีทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะทำให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก บัณฑิตวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มีจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

  1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลที่พร้อมรับทุนโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  3. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเว้นทุน Fundamental Fund
  4. มีฐานะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

        1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
        2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนทั้งนี้ต้องเป็น 
            อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
        3. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจาก
              โครงการวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
        4. ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษา/ลาพักการศึกษา
        5. ต้องเป็นผู้ไม่อยู่ในช่วงได้รับทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนอื่น
            ยกเว้นจากทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่จะใช้ยื่นขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำ
            วิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก) นี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

     1.พิจารณาจากสัญญาการให้ทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรูปแบบแนบท้ายประกาศที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

       2. ระยะเวลาในการให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ครอบคลุมตามสัญญาทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับแต่ต้องไม่เกินเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
       3. ในกรณีที่มีจำนวนผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่าจำนวนงบประมาณที่มี บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่น้อยกว่าเป็นอันดับแรก
       4. การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณ

จำนวนเงินทุน

         การพิจารณาวงเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
         1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ที่นักศึกษาได้รับอยู่แต่รวมทั้งสองส่วนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 12,000.- บาท
         2. นักศึกษาระดับปริญญาโท จัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ที่นักศึกษาได้รับอยู่แต่รวมทั้งสองส่วนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 10,000.- บาท  

ระยะเวลาการรับสมัคร

        1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤศจิกายน 2565
        2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

         กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/u9f82 พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะรับทุนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2 และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้

          1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด
          2) สัญญาการให้ทุนการศึกษา/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
          3) สำเนาสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

การจ่ายเงินทุนสำหรับนักศึกษาทีได้รับทุน

 

     นักศึกษาที่ได้รับทุนส่งสัญญารับทุนฯ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

Download

       ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University