Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

12.โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index

ข้อมูลทุน | 8 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 3,585 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2566

 ประกาศผลรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA)

วัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญของตัวชี้วัดผลลัพธ์เพื่อประเมินศักยภาพและผลดำเนินงานที่สะท้อนความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนของหลักสูตร อาทิ เช่น จำนวนผู้เรียนที่กำลังเรียนในหลักสูตร จำนวนผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรได้มีแหล่งทุนอุดหนุนในการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการและมีผลดำเนินการสูงจะได้รับการจัดสรรทุนผู้ช่วยสอน (TA) ไปตามหลักสูตรนั้น

กำหนดการ

1) บันทึกผลดำเนินการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ที่ https://gs.kku.ac.th/url/Program-Ranking       ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566
2) ประกาศผลการจัดอันดับหลักสูตรที่ได้รับพิจารณาทุน วันที่ 21 เมษายน 2566
3) หลักสูตรส่งข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรทุน วันที่ 5 พฤษภาคม 2566
4) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับพิจารณาทุน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
 

จำนวนเงินทุนผู้ช่วยสอน (TA)

     เดือนละ 5,000.- บาท ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 40,000.- บาท ต่อทุน

 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

 

   

ภาคการศึกษา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

จำนวน/เดือน

ต้น

มิถุนายน 2566 – กันยายน 2566

4

ปลาย

พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567

4


 

Download

  รายละเอียดตัวชี้วัด และคู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักสูตร Update 10/03/2023

  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศผลรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     คุณศิริพร เบญจมาศ
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42432, 088-062-0133
     E-mail: siribe@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 

 

 ข่าว 12.โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index