Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

7.โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index

ข้อมูลทุน | 18 มี.ค. 2567 | อ่านแล้ว 1,368 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศ ฉบับที่ 64/2567 : รายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA)

(ภายใต้โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index)

ประกาศ ฉบับที่ 83/2567 : รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

 

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญของตัวชี้วัดผลลัพธ์เพื่อประเมินศักยภาพและผลดำเนินงานที่สะท้อนความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนของหลักสูตร อาทิ เช่น จำนวนผู้เรียนที่กำลังเรียนในหลักสูตร จำนวนผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรได้มีแหล่งทุนอุดหนุนในการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการและมีผลดำเนินการสูงจะได้รับการจัดสรรทุนผู้ช่วยสอน (TA) ไปตามหลักสูตรนั้น

คุณสมบัติ

หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการสมัครและการกรอกข้อมูล

   1) หลักสูตรขอบัญชีผู้ใช้งานระบบ CGAU Program Benchmark  ภายในวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 ได้ที่ link https://gs.kku.ac.th/url/Account
       บัณฑิตวิทยาลัยจะกำหนดบัญชี และรหัสผ่าน ให้หลักสูตร เพื่อเข้าใช้งานระบบ จำนวน 2 บัญชี ภายในวันที่ 25  มีนาคม 2567 
 
   2) หลักสูตรกรอกข้อมูลผลดำเนินการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ในระบบ CGAU Program Benchmark   ได้ที่  https://programkpi.kku.ac.th/login  ภายในวันที่ 25 มีนาคม - 18 เมษายน 2567
 
   3) ส่งแบบฟอร์มหลักฐานข้อมูล ประกอบการพิจารณา (เฉพาะตัวชี้วัดที่ 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14)  (แบบฟอร์ม_ไฟล์หลักฐานข้อมูล) ได้ที่ Link https://gs.kku.ac.th/url/Document
 
**โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่มีเอกสารหลักฐาน และกรอกข้อมูลในรูปแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
 

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม - 18 เมษายน 2567
ประกาศผลการจัดอันดับหลักสูตรที่ได้รับพิจารณาทุน 7 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรส่งข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรทุน 17 พฤษภาคม 2567

 

จำนวนเงินทุนผู้ช่วยสอน (TA)

เดือนละ 5,000.- บาท ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 40,000.- บาท ต่อทุน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ภาคการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน จำนวน/เดือน
ต้น มิถุนายน 2567 – กันยายน 2567 4
ปลาย พฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 4

 

Download

มือการใช้งานระบบ CGAU Program Benchmark (Download ได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2567)
คู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักสูตร
แบบฟอร์ม_ไฟล์หลักฐานข้อมูล
ขั้นตอนการสมัครและการกรอกข้อมูล

Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนวพร หนูเส็ง และคุณศิริพร เบญจมาศ
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42417, 42432, 088-062-0133
E-mail: siribe@kku.ac.th, navabhorn@kku.ac.th
 
สอบถามการเข้าใช้งานระบบ CGAU Program Benchmark
คุณภิเชษฐ์ บุญจวง Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42433
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 7.โครงการ Program Ranking การวัดผลดำเนินการระดับหลักสูตรตาม Performance Index