Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ระเบียบและประกาศ การจัดการศึกษา 2566 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 3 ก.ค. 2566 | อ่านแล้ว 9,451 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ระเบียบและประกาศ -- Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 76/2566 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2566 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2566 การเทียบโอนรายวิชา ค่าคะแนนของรายวิชา และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 86/2566 การลงทะเบียนวิชาเรียนมากกว่าที่กำหนด Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 87/2566 การเปลี่ยนแผนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 88/2566 การเปลี่ยนสาขาวิชา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 89/2566 การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 104/2566 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 105/2566 แนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษาอิสระ Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 106/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา
Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 107/2566 การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียน Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 108/2566 การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 109/2566 การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 129/2566 เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอคืนสถานภาพเป็นนักศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 130/2566 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 131/2566 หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 150/2566 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ำกว่าหลักสูตรที่เข้าศึกษา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 164/2566 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ฉบับที่ 2 (การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ) Download
ข้อมูลเปรียบเทียบระเบียบบัณฑิตศึกษาและประกาศฉบับใหม่ 2566  Download
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 505/2567 การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
Download
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 512/2567 แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ Download
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 513/2567 แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 844/2567  เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Download