Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รายละเอียดโครงการ

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 16 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 5,276 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รายละเอียดโครงการ

          เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2564 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 67/2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

          ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษาที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แบ่งเป็น   3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทวิชาการ/วิจัย

2.ประเภทบริหาร

                    3. ประเภทบูรณาการ

คุณสมบัติ
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย
 
คุณสมบัติทั่วไป
          1. เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          2. เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
          3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
         4. เป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
          5. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท
 
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
          ประเภทวิชาการ/วิจัย
          1. มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
          2. ได้รับการยอมรับและ/หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติหรือนานาชาติ
 
          ประเภทบริหาร
          1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน
          2. ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
 
          ประเภทบูรณาการ
          1. เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
 

กำหนดการสมัคร

รับสมัครวันที่ 19 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม

คุณพัชลี พวงคต โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42427  โทรศัพท์มือถือ 098-8853180 Email: graduate@kku.ac.th