Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การสมัคร

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 20 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 274 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

การสมัคร

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

1) องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่              

2) สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละคณะ จังหวัดหรือภูมิภาค

3) ศิษย์เก่าจำนวน 5 คนขึ้นไป ลงชื่อร่วมกัน 

4) ศิษย์เก่าจำนวน 5 คนขึ้นไป  เข้าชื่อร่วมกัน

กรอกข้อมูลเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

 

ดาวน์โหลด

        แบบฟอร์มประวัติและผลงาน แบบPDF  แบบWORD

           แบบฟอร์มคำรับรองและความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ร่วมเสนอ แบบPDF  แบบWORD

           แบบฟอร์มผู้ให้การรับรอง (แบบกลุ่ม)  แบบPDF  แบบWORD