Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 9 พ.ย. 2564 | อ่านแล้ว 2,056 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น ปี2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกได้ประชุมพิจารณารางวัล โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร
มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน และทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย
มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จและมีผลงานโดดเด่น ในด้านวิชาการและ/หรือมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ
มอบให้แก่ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป


ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร
1.1 นายศุภชัย เอกอุ่น             
      ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

1.2 ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล    
     ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ)

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย
2.1 ผศ.ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์     
      ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ)

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ
3.1 นายโชคชัย คุณวาสี           
      ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

3.2 นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ 
      ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด)

3.3 ดร.ปราณี ถิ่นเวียงทอง
      ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)