Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

 • หน้าหลัก
 • 3MTC
 • การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (GSKKU 3MTC 2024)

การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (GSKKU 3MTC 2024)

3MTC | 22 ธ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 5,035 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ที่มาของโครงการ

 

          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนองานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากที่เคยนำเสนอในรูปแบบงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปี 2567 นับเป็นปีที่ 2 ที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2567 (3 Minute Thesis Competition 2024) (GSKKU 3MTC 2024) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปลูกฝังทักษะการสื่อสารทางวิชาการ การนำเสนอ และการวิจัยของนักศึกษา การแข่งขันสนับสนุนความสามารถในการอธิบายงานวิจัยของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใน 3 นาที สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายกับบุคคลภายนอกสาขาวิชา ตลอดจนส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อชุมชน ภูมิภาค และประเทศชาติในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์

 

          2.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

          2.2 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน

          2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลงานวิทยานิพนธ์ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป

          2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการ

 

1. สมัครส่งผลงาน  วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566

2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

3. นำเสนอรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์

       1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ

 1.  เค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/ดุษฏีนิพนธ์ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 2.  มีสถานะการเป็นนักศึกษาปกติ ไม่อยู่ระหว่างรอสำเร็จการศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา จนถึงวันแข่งขัน
 3.  ผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในทำนองเดียวกันมาแล้ว
 5. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานที่ใช้นำเสนอต้องไม่เคยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทุกรูปแบบมาแล้ว 

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของผลงานที่นำเสนอ

 

      ขอบข่ายของงานที่นำเสนอ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ให้อยู่ใน 3 กลุ่ม ต่อไปนี้

          1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

          2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

          3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

 

ขั้นตอนการแข่งขัน

       แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือก และรอบชิงรางวัล

วิธีการตัดสินพิจารณา

 1. เนื้อหาของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่นำเสนอ
 2. ความสามารถในการสื่อสาร
 3. การรักษาเวลาและภาพนิ่งประกอบการนำเสนอ

          กรรมการชุดที่ 1 ทำการคัดเลือกจากคลิปวีดีโอที่ส่งเข้ามาประกวดตามกลุ่มสาขา โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 ผลงาน ของแต่ละกลุ่มสาขา/ระดับการศึกษา ตามเกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก  นำมาแข่งขันในวันนำเสนอ 17 กุมภาพันธ์ 2567

          กรรมการชุดที่ 2 ทำการตัดสินจากผู้ที่เข้ารอบแรก ตามเกณฑ์การตัดสินรอบชิงรางวัล  เพื่อจัดอันดับรางวัลระดับดีเด่น ดีมาก และดี โดยทุกคนที่เข้ารอบจะได้รับรางวัล

รางวัล

รางวัลระดับดีเด่น   :     โล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีและทุนอุดหนุน

                                       วิทยานิพนธ์

                                       (ปริญญาเอก=10,000/ปริญญาโท=8,000)

รางวัลระดับดีมาก   :     โล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รางวัลระดับดี        :     เกียรติบัตร จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รูปแบบการส่งผลงานเข้าแข่งขัน

 

การแข่งขันรอบคัดเลือก

          1. นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง ในรูปแบบคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที ดังตัวอย่าง (จะแจ้งให้ทราบต่อไป) และคลิปวีดีโอต้องไม่มีการตัดต่อ

          2. อนุญาตให้มีภาพนิ่งประกอบการนำเสนอที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ จำนวน 1 ภาพ

          3. ไม่อนุญาตให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม (เช่น ไฟล์เสียง และวิดีโอ)

          4. การนำเสนอไม่เกิน 3 นาที สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และผู้ส่งผลงานที่ เกิน 3 นาที จะถูกตัดสิทธิ์         

คลิปตัวอย่าง ภาษาไทย

*คลิปตัวอย่างนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์เผยแพร่เฉพาะผู้สมัครเข้าแข่งขันในรายการนี้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ

สมัครและส่งไฟล์

 

หลังจากสมัครแล้วท่านจะได้รับอีเมล ผู้สมัครนำเอกสารการสมัครที่ได้จากอีเมลเสนอให้ที่ปรึกษายินยอมอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน มาอัปโหลดในแบบฟอร์ม https://forms.gle/U86nqz45UPgJrEQ26 พร้อมกับคลิปวิดีโอนำเสนอ