Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0402111 วิศวกรรมเกษตรแบบ 1.2 ภาคปกติ 3 คน
2. 0402131 วิศวกรรมเกษตรแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
3. 0402211 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
4. 0402221 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
5. 0403121 วิศวกรรมเครื่องกลแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
6. 0403221 วิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
7. 0404211 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
8. 0405121 วิศวกรรมโยธาแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
9. 0405221 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
10. 0405226 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
11. 0406121 วิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
12. 0406216 วิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ 1 คน
13. 0407121 วิศวกรรมเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
14. 0407221 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
15. 0408211 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
16. 0409121 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
17. 0413236 วิศวกรรมพลังงานแผน ข โครงการพิเศษ 4 คน
18. 0415221 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
19. 0415236 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
20. 0416211 วิศวกรรมวัสดุและการผลิตแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
21. 0418121 วิศวกรรมนวัตกรรมแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
22. 0418226 วิศวกรรมนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
รวม 40 คน