Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์
0413236 สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข โครงการพิเศษ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 641004 นายชาญวิชญ์ พรหมธนกฤติ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 641003 นายนทสรวง เจริญสกุลวณิชย์ -
3. 641002 น.ส.ศศินันค์ สีหะวงษ์ -
4. 641001 นายวรจักร บำรุงสวัสดิ์ -
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน