Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2308236 สาขาวิชา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน 2 โครงการพิเศษ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 724008 นายศุภกิตติ์ แก้วมะ -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 724007 นายพชรพล คุณากรสิริ
3. 724006 น.ส.วิลาสินี แก้วจุลลา -
4. 724005 นางสาวเกล็ดดาว ธิโสภา -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
5. 724004 น.ส.ปรีดาภรณ์ ทรงงาม -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
6. 724003 นางสาวนฤมล พรมมา -
7. 724002 น.ส.นัยน์ชนก บุตรพินธ์ -
8. 724001 น.ส.กมลวรรณ อันทะไชย -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
9. นางสาวกชกร แก้วอ่อน
10. นางสาวชนิตา ศิริเวช -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน