Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 2308226 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน 1.2 โครงการพิเศษ 2 คน
2. 2308236 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน 2 โครงการพิเศษ 10 คน
3. 2313226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
4. 2313236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
5. 2314226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน
6. 2314236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ข โครงการพิเศษ 8 คน
7. 2315226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
8. 2316226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
9. 2316236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
10. 2317236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ 2 คน
11. 2318236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจสุขภาพแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
12. 2319236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานแผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
13. 2320226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
14. 2320236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
15. 2321121 บริหารธุรกิจแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
16. 2321131 บริหารธุรกิจแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
17. 2321141 บริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ 5 คน
รวม 53 คน