Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2321141 สาขาวิชา บริหารธุรกิจ แบบ 2.1 ภาคปกติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 1117004 นายภูริณัฐ ใจภักดี -ขาดเค้าโครงการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 1 เรื่อง ให้ส่งเอกสาร มาที่ E-mail : netnta@kku.ac.th ภายในวันที่ 3 ก.พ. 66 -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562 ขอให้ผู้สมัครส่งผลคะแนนฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2566
2. 1117003 นายธนัฐกรณ์ บุณยะธนัฑฒ์กิจ -
3. 1117002 นายณพล ธนาวัชรากุล
4. 1117001 นายประกิจ เสงี่ยมงาม -
5. นายเอกธนัช ศรีบุญมา -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และขาดเค้าโครงการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 1 เรื่อง -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน