Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2314236 สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด แผน ข โครงการพิเศษ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 1072005 นายธนวัฒน์ วิจารจันทร์ -
2. 1072004 นางกัญญมล สมอฝาก -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
3. 1072003 นายภัคพล รถเพ็ชร -ขอให้ผู้สมัครแนบคะแนน KKU-AELT ภายหลังได้รับผลคะแนนฯ ในระบบรับสมัคร
4. 1072002 นายเจษฎาพงศ์ อ้วนพรหมมา -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 1072001 น.ส.จุฑาวรรณ อุตรมาตย์ -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษ
6. นางสาวศศินา สีกวนชา
7. นางสาวศศิธร ผุดผ่อน - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครให้แปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF แล้วอัพโหลดลงในระบบ
8. นางสาวสุภัทรา วีระรัตนโรจน์ -ผู้สมัครยังขาดคะแนนภาษาอังกฤษและขาดสำเนาบัตรประชาชน
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน