Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
2313236 สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน แผน ข โครงการพิเศษ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 1079002 นางสาวมลิศา ถาหล้า -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1079001 น.ส.นัยน์ชนก บุตรพินธ์ -
3. นายศุภกิตติ์ เผาะสูงเนิน -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร -ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน