GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายธวัชชัย ปัญญาคิด วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นายธีร์ธวัช พิมพ์วงค์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
5 นายเกียรติศักดิ์ เชิญกลาง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาวคัชรินทร์ เวชชากุล ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
7 นางนิภาพร มีชิน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
8 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
10 นางPHONESOUDA VONGTHONG การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
11 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
12 นายกฤษดา เครือวัลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข คณะวิทยาศาสตร์
13 นางสาวทักษิณา บุญขันธ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
14 นางสาวสิริวิภา สุวภาพ วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
15 นางสาวบัณฑรวรรณ ลองศรี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
16 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชศาสตร์
17 นางสาวอรญา เลิศประจักษ์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
18 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
19 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
20 Mr. Ternchai VongsouthiTERNCHAI VONGSOUTHI การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
21 นางสาวดารุณี ปัชชาเขียว การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) สาธารณสุขศาสตร์
22 นางดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม บริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
23 นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 นางสาวสุภัทธา สุขวิเศษ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 นายเทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
26 นางสาวเพ็ญนภา ชาดี การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
2 นายไพบูลย์ มะโนรมย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 นางรัตนาภรณ์ ประชากูล การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางวัชโรบล ยืนสุข การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
5 นางสาวอันธิกา วาปีทะ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
6 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
7 นางสาวนริสรา ลอยฟ้า เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
8 นายวรวุฒิ ชมภูพาน การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
9 นายวรวุฒิ สุดจิตรจูล หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
10 นางกาญจน์วจี จตุเทน บริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
11 นางสาวพัทธ์ชนก พุทธมนต์สิงห์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
13 นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์ ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์
14 นายทวีเลิศ ชายงาม การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 นางมัลลิกา เจแคน การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
16 นางสาวศุมาลิณ ดีจันทร์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
17 นายคุณนิธิ ด้วงผึ้ง วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
18 นางวรางคณา ชมภูพาน วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1 คณะเทคนิคการแพทย์
19 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
20 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
21 Mr. HANVEDES DAOVISAN พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

© 2015 GSKKU