GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นายธวัชชัย ปัญญาคิด วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
3 นายธีร์ธวัช พิมพ์วงค์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางสาวรัชนี เสนาน้อย การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
5 นายเกียรติศักดิ์ เชิญกลาง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาวคัชรินทร์ เวชชากุล ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
7 นางนิภาพร มีชิน การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
8 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สารสนเทศศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 นางสุจิตตา ฤทธิ์มนตรี การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
10 นางPHONESOUDA VONGTHONG การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
11 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
12 นายกฤษดา เครือวัลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข คณะวิทยาศาสตร์
13 นางสาวทักษิณา บุญขันธ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
14 นางสาวสิริวิภา สุวภาพ วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2 คณะเภสัชศาสตร์
15 นางสาวบัณฑรวรรณ ลองศรี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
16 นางสาวธนาภา เลิศชยันตี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชศาสตร์
17 นางสาวอรญา เลิศประจักษ์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1 คณะเภสัชศาสตร์
18 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
19 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
20 Mr. Ternchai VongsouthiTERNCHAI VONGSOUTHI การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
21 นางสาวดารุณี ปัชชาเขียว การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) สาธารณสุขศาสตร์
22 นางดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม บริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
23 นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 นางสาวสุภัทธา สุขวิเศษ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 นายเทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
26 นางสาวเพ็ญนภา ชาดี การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 Mr. HANVEDES DAOVISAN พัฒนศาสตร์ แบบ 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
3 นายไพบูลย์ มะโนรมย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 นางรัตนาภรณ์ ประชากูล การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 นางวัชโรบล ยืนสุข การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
6 นางสาวอันธิกา วาปีทะ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
7 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
8 นางสาวนริสรา ลอยฟ้า เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
9 นายวรวุฒิ ชมภูพาน การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
10 นายวรวุฒิ สุดจิตรจูล หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 คณะศึกษาศาสตร์
11 นางกาญจน์วจี จตุเทน บริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 นางสาวพัทธ์ชนก พุทธมนต์สิงห์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
14 นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์ ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์
15 นายทวีเลิศ ชายงาม การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
16 นางมัลลิกา เจแคน การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
17 นางสาวศุมาลิณ ดีจันทร์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 นายคุณนิธิ ด้วงผึ้ง วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์
19 นางวรางคณา ชมภูพาน วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1 คณะเทคนิคการแพทย์
20 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
21 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์

© 2015 GSKKU