GSKKU

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียนร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวดารุณี ปัชชาเขียว การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) สาธารณสุขศาสตร์
2 นางดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม บริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
3 นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางสาวสุภัทธา สุขวิเศษ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 นายเทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 นางสาวเพ็ญนภา ชาดี การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 นางรัตนาภรณ์ ประชากูล การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 นายทวีเลิศ ชายงาม การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 นางสาวศุมาลิณ ดีจันทร์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 Mr. Ternchai VongsouthiTERNCHAI VONGSOUTHI การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
6 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
7 นางสาวทักษิณา บุญขันธ์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุข
8 นางสาวจินตนา กีเกียง การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 นายเกียรติศักดิ์ เชิญกลาง การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
10 นางสาวอันธิกา วาปีทะ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
11 นางสาววัชราวรรณ วงศ์เครือศร การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
12 นายธีร์ธวัช พิมพ์วงค์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 นางสาวพัทธ์ชนก พุทธมนต์สิงห์ การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

© 2015 GSKKU