GSKKU

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 200 / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 200 / - / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 200 / - / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 400 / - / -
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 400 / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
Strategies for Academic Reading and Paraphrasing (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
60 0 / 0 200 / - / -
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 200 / - / -
หลักสูตร การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 400 / - / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 ฟรี / - / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)
100 0 / 0 ฟรี / - / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 ฟรี / - / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
100 0 / 0 ฟรี / - / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 200 / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 200 / - / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 200 / - / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 400 / - / -
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 400 / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
Strategies for Academic Reading and Paraphrasing (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 200 / - / -
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 200 / - / -
หลักสูตร การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 400 / - / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 400 / - / -
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 ฟรี / - / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)
100 0 / 0 ฟรี / - / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 ฟรี / - / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 ฟรี / - / -
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
100 0 / 0 ฟรี / - / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
60 0 / 0 200 / - / -

© 2015 GSKKU