GSKKU

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 4 / 3 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์-อังคารที่ 11-12 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 10 / 7 400 / 400 / 1,400
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 13 มีนาคม 2562
13.00-16.00 น.
60 17 / 6 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 14-15 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 6 / 4 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 5 / 2 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 19-20 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 3 / 2 400 / 400 / 1,400
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
40 3 / 2 200 / 200 / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
20 1 / 0 200 / 200 / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 25 / 20 ฟรี / ฟรี / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 30 / 16 ฟรี / ฟรี / 300
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 9 / 6 200 / 200 / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 2 / 1 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 14 / 9 200 / 200 / 700
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 61 / 48 ฟรี / ฟรี / -
การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism) ทางงานวิจัยและวิชาการ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 2 / 2 ฟรี / ฟรี / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
20 0 / 0 200 / 200 / -
การจัดการบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Mendeley (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
40 42 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 13 / 10 200 / 200 / 700
รู้จัก Research tools เพื่อทำการวิจัยได้เร็วขึ้น (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 25 / 16 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 9 / 7 200 / 200 / 700
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
13.00-16.00 น.
40 33 / 26 ฟรี / ฟรี / -
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 7 / 5 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 12 400 / 400 / 1,400
การสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
60 0 / 0 ฟรี / ฟรี / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 2-3 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 15 400 / 400 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
40 10 / 5 200 / 200 / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
13.00-16.00 น.
60 27 / 16 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
9.00-12.00 น.
60 19 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
13.00-16.00 น.
60 13 / 3 ฟรี / ฟรี / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 4 / 3 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์-อังคารที่ 11-12 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 10 / 7 400 / 400 / 1,400
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 13 มีนาคม 2562
13.00-16.00 น.
60 17 / 6 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 14-15 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 6 / 4 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 5 / 2 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 19-20 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 3 / 2 400 / 400 / 1,400
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
40 3 / 2 200 / 200 / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
20 1 / 0 200 / 200 / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 25 / 20 ฟรี / ฟรี / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 30 / 16 ฟรี / ฟรี / 300
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 9 / 6 200 / 200 / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 2 / 1 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 14 / 9 200 / 200 / 700
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 61 / 48 ฟรี / ฟรี / -
การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism) ทางงานวิจัยและวิชาการ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 2 / 2 ฟรี / ฟรี / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
20 0 / 0 200 / 200 / -
การจัดการบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Mendeley (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
40 42 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 13 / 10 200 / 200 / 700
รู้จัก Research tools เพื่อทำการวิจัยได้เร็วขึ้น (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 25 / 16 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 9 / 7 200 / 200 / 700
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
13.00-16.00 น.
40 33 / 26 ฟรี / ฟรี / -
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 7 / 5 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 12 400 / 400 / 1,400
การสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
60 0 / 0 ฟรี / ฟรี / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 2-3 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 15 400 / 400 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
40 10 / 5 200 / 200 / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
13.00-16.00 น.
60 27 / 16 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
9.00-12.00 น.
60 19 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
13.00-16.00 น.
60 13 / 3 ฟรี / ฟรี / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 4 / 3 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์-อังคารที่ 11-12 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 10 / 7 400 / 400 / 1,400
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 13 มีนาคม 2562
13.00-16.00 น.
60 17 / 6 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 14-15 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 6 / 4 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 5 / 2 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 19-20 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 3 / 2 400 / 400 / 1,400
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
40 3 / 2 200 / 200 / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
20 1 / 0 200 / 200 / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 25 / 20 ฟรี / ฟรี / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 30 / 16 ฟรี / ฟรี / 300
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 9 / 6 200 / 200 / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 2 / 1 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 14 / 9 200 / 200 / 700
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 61 / 48 ฟรี / ฟรี / -
การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม (plagiarism) ทางงานวิจัยและวิชาการ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 2 / 2 ฟรี / ฟรี / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
20 0 / 0 200 / 200 / -
การจัดการบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Mendeley (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
40 42 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 13 / 10 200 / 200 / 700
รู้จัก Research tools เพื่อทำการวิจัยได้เร็วขึ้น (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 25 / 16 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 9 / 7 200 / 200 / 700
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
13.00-16.00 น.
40 33 / 26 ฟรี / ฟรี / -
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 7 / 5 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 12 400 / 400 / 1,400
การสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
60 0 / 0 ฟรี / ฟรี / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 2-3 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 15 400 / 400 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
40 10 / 5 200 / 200 / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
13.00-16.00 น.
60 27 / 16 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
9.00-12.00 น.
60 19 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
13.00-16.00 น.
60 13 / 3 ฟรี / ฟรี / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 4 / 3 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์-อังคารที่ 11-12 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 10 / 7 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 14-15 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 6 / 4 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 5 / 2 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 19-20 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 3 / 2 400 / 400 / 1,400
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9.00-12.00 น.
60 30 / 16 ฟรี / ฟรี / 300
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 27 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 14 / 9 200 / 200 / 700
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
60 13 / 10 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 9 / 7 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
80 7 / 5 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 12 400 / 400 / 1,400
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคาร-พุธที่ 2-3 เมษายน 2562
9:00-16:00 น.
40 20 / 15 400 / 400 / 1,400

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
9:00-16:00 น.
20 0 / 0 200 / 200 / -

วิธีการสมัคร


***หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาและบุคลาการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สมัครแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี) ให้กดปุ่มพิมพ์ เพื่อนำมายื่นที่จุด One Stop Service ของบัณฑิตวิทยาลัยและเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้เป็นหลักฐานในการสมัคร และรอตรวจสอบสถานะและรายชื่อในหลักสูตรที่สมัคร ภายใน 1-2 วันหลังจากการชำระเงิน© 2015 GSKKU