GSKKU

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 4-5 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 68 / 56 100 / 100 / 700
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 47 / 34 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 40 / 33 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 7 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 38 / 36 100 / 100 / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 8-9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 200 / 200 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
80 45 / 42 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 10 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 40 / 37 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 11-12 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 44 / 40 200 / 200 / 1,400
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 13 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 42 / 39 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 65 / 60 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 56 / 51 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 54 / 49 ฟรี / ฟรี / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 15-16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 57 / 55 200 / 200 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 100 / 100 / 700
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 17 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 51 / 49 ฟรี / ฟรี / -
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 20 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 47 / 44 ฟรี / ฟรี / -
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 21 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 48 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
แนวปฏิบัติการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบ/การส่งวิทยานิพนธ์/การตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 22 มี.ค. 2560
13.00 -16.00 น.
60 61 / 52 ฟรี / ฟรี / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 23 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 58 / 47 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 23-24 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 24 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 16 / 15 ฟรี / ฟรี / -
การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ.-อ. 27-28 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 200 / 200 / 1,400
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 45 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 41 / 39 100 / 100 / 700
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 30 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 43 / 38 100 / 100 / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 30 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 43 / 36 100 / 100 / 700
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 31 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 45 / 38 100 / 100 / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 39 / 34 200 / 200 / 1,400
Research Product: Business Development Model (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 3 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 36 ฟรี / ฟรี / 700
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) อ. 4 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 100 / 100 / -
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ศ. 7 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 48 100 / 100 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 8-9 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 47 / 38 200 / 200 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 1 พ.ค. 2560
09.00-16.00 น.
100 113 / 100 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 1 พ.ค. 2560
09.00-16.00 น.
80 99 / 80 ฟรี / ฟรี / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 4-5 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 68 / 56 100 / 100 / 700
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 47 / 34 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 40 / 33 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 7 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 38 / 36 100 / 100 / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 8-9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 200 / 200 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
80 45 / 42 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 10 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 40 / 37 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 11-12 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 44 / 40 200 / 200 / 1,400
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 13 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 42 / 39 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 65 / 60 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 56 / 51 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 54 / 49 ฟรี / ฟรี / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 15-16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 57 / 55 200 / 200 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 100 / 100 / 700
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 17 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 51 / 49 ฟรี / ฟรี / -
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 20 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 47 / 44 ฟรี / ฟรี / -
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 21 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 48 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
แนวปฏิบัติการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบ/การส่งวิทยานิพนธ์/การตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 22 มี.ค. 2560
13.00 -16.00 น.
60 61 / 52 ฟรี / ฟรี / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 23 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 58 / 47 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 23-24 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 24 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 16 / 15 ฟรี / ฟรี / -
การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ.-อ. 27-28 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 200 / 200 / 1,400
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 45 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 41 / 39 100 / 100 / 700
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 30 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 43 / 38 100 / 100 / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 30 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 43 / 36 100 / 100 / 700
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 31 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 45 / 38 100 / 100 / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 39 / 34 200 / 200 / 1,400
Research Product: Business Development Model (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 3 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 36 ฟรี / ฟรี / 700
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 4 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 100 / 100 / -
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 7 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 48 100 / 100 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 8-9 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 47 / 38 200 / 200 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 1 พ.ค. 2560
09.00-16.00 น.
100 113 / 100 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 1 พ.ค. 2560
09.00-16.00 น.
80 99 / 80 ฟรี / ฟรี / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 4-5 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 68 / 56 100 / 100 / 700
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 47 / 34 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 40 / 33 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 7 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 38 / 36 100 / 100 / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 8-9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 200 / 200 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
80 45 / 42 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 10 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 40 / 37 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 11-12 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 44 / 40 200 / 200 / 1,400
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 13 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 42 / 39 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 65 / 60 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 56 / 51 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 14 มี.ค. 2560
13.00 - 16.00 น.
60 54 / 49 ฟรี / ฟรี / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 15-16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 57 / 55 200 / 200 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 100 / 100 / 700
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 17 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 51 / 49 ฟรี / ฟรี / -
จรรยาบรรณนักวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 20 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 47 / 44 ฟรี / ฟรี / -
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 21 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 48 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
แนวปฏิบัติการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบ/การส่งวิทยานิพนธ์/การตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 22 มี.ค. 2560
13.00 -16.00 น.
60 61 / 52 ฟรี / ฟรี / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 23 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 58 / 47 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 23-24 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 24 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 16 / 15 ฟรี / ฟรี / -
การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ.-อ. 27-28 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 200 / 200 / 1,400
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 45 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 41 / 39 100 / 100 / 700
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 30 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 43 / 38 100 / 100 / -
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 30 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 43 / 36 100 / 100 / 700
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 31 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 45 / 38 100 / 100 / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 39 / 34 200 / 200 / 1,400
Research Product: Business Development Model (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 3 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 36 ฟรี / ฟรี / 700
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 4 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 100 / 100 / -
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 7 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 48 100 / 100 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 8-9 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 47 / 38 200 / 200 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 1 พ.ค. 2560
09.00-16.00 น.
100 113 / 100 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 1 พ.ค. 2560
09.00-16.00 น.
80 99 / 80 ฟรี / ฟรี / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 4-5 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 6 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 68 / 56 100 / 100 / 700
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 8-9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 200 / 200 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 9 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
80 45 / 42 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 10 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 40 / 37 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 11-12 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 44 / 40 200 / 200 / 1,400
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ.-พฤ. 15-16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 57 / 55 200 / 200 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 16 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 46 / 40 100 / 100 / 700
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 21 มี.ค. 2560
09.00-12.00 น.
60 48 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 23-24 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ.-อ. 27-28 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 200 / 200 / 1,400
แนวทางการอ่านบทความวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ (ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
13.00-16.00 น.
60 45 / 42 ฟรี / ฟรี / 300
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 29 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 41 / 39 100 / 100 / 700
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 30 มี.ค. 2560
09.00-16.00 น.
60 43 / 36 100 / 100 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
40 49 / 40 200 / 200 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 1-2 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 39 / 34 200 / 200 / 1,400
Research Product: Business Development Model (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 3 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 36 ฟรี / ฟรี / 700
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 7 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 48 100 / 100 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 8-9 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
80 47 / 38 200 / 200 / 1,400

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) อ. 4 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 49 / 45 100 / 100 / -
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ศ. 7 เม.ย. 2560
09.00-16.00 น.
60 53 / 48 100 / 100 / 700

© 2015 GSKKU