GSKKU

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 10 200 / 200 / 700
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 2 / 2 200 / 200 / 700
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 30 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 9 / 8 200 / 200 / 700
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 29 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
80 7 / 6 200 / 200 / 700
หลักสูตร การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
80 5 / 4 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 9 / 8 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 2561
09.00-16.00 น.
80 2 / 0 400 / 400 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 19 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 5 / 3 200 / 200 / 700
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) 23 เม.ย 61
09.00-16.00 น.
60 15 / 8 ฟรี / ฟรี / -
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 23 เม.ย. 2560
09.00-12.00 น.
40 22 / 15 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 24 เม.ย. 61
09.00-12.00 น.
60 13 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 24 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 5 / 3 ฟรี / ฟรี / -
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 20 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 55 / 52 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธ 25 เม.ย. 61
09.00-12.00 น.
60 19 / 13 ฟรี / ฟรี / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 25 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 34 / 30 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 6 / 5 200 / 200 / 700
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 3 / 3 200 / 200 / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 23 / 17 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 26-27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 28-29 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 26 / 21 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ นักศึกษาต่างชาติ (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
50 7 / 4 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
100 14 / 11 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
80 97 / 57 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 27 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 18 / 14 ฟรี / ฟรี / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 2 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 6 / 4 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 3-4 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 16 / 10 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ส.-อา. 5-6 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 1 / 1 400 / 400 / 1,400
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ.-พ. 8-9 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 19 / 13 400 / 400 / 1,400

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 10 200 / 200 / 700
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 2 / 2 200 / 200 / 700
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 30 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 9 / 8 200 / 200 / 700
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 29 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
80 7 / 6 200 / 200 / 700
หลักสูตร การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
80 5 / 4 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 9 / 8 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 2561
09.00-16.00 น.
80 2 / 0 400 / 400 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 19 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 5 / 3 200 / 200 / 700
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) 23 เม.ย 61
09.00-16.00 น.
60 15 / 8 ฟรี / ฟรี / -
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 23 เม.ย. 2560
09.00-12.00 น.
40 22 / 15 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 24 เม.ย. 61
09.00-12.00 น.
60 13 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 24 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 5 / 3 ฟรี / ฟรี / -
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 20 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 55 / 52 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธ 25 เม.ย. 61
09.00-12.00 น.
60 19 / 13 ฟรี / ฟรี / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 25 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 34 / 30 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 6 / 5 200 / 200 / 700
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 3 / 3 200 / 200 / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 23 / 17 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 26-27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 28-29 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 26 / 21 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ นักศึกษาต่างชาติ (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
50 7 / 4 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
100 14 / 11 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
80 97 / 57 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 27 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 18 / 14 ฟรี / ฟรี / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 2 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 6 / 4 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 3-4 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 16 / 10 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 5-6 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 1 / 1 400 / 400 / 1,400
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ.-พ. 8-9 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 19 / 13 400 / 400 / 1,400

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 10 200 / 200 / 700
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 2 / 2 200 / 200 / 700
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 30 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 9 / 8 200 / 200 / 700
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 29 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
80 7 / 6 200 / 200 / 700
หลักสูตร การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
80 5 / 4 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 9 / 8 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 2561
09.00-16.00 น.
80 2 / 0 400 / 400 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 19 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 5 / 3 200 / 200 / 700
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) 23 เม.ย 61
09.00-16.00 น.
60 15 / 8 ฟรี / ฟรี / -
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) จ. 23 เม.ย. 2560
09.00-12.00 น.
40 22 / 15 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 24 เม.ย. 61
09.00-12.00 น.
60 13 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ. 24 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 5 / 3 ฟรี / ฟรี / -
หลักสูตร การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 20 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 55 / 52 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธ 25 เม.ย. 61
09.00-12.00 น.
60 19 / 13 ฟรี / ฟรี / -
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 25 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 34 / 30 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 6 / 5 200 / 200 / 700
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 3 / 3 200 / 200 / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 23 / 17 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 26-27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 28-29 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 26 / 21 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ นักศึกษาต่างชาติ (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
50 7 / 4 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
100 14 / 11 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
80 97 / 57 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 27 เม.ย. 61
13.00-16.00 น.
60 18 / 14 ฟรี / ฟรี / -
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 2 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 6 / 4 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 3-4 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 16 / 10 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 5-6 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 1 / 1 400 / 400 / 1,400
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ.-พ. 8-9 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 19 / 13 400 / 400 / 1,400

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 10 200 / 200 / 700
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 2 / 2 200 / 200 / 700
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 30 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 9 / 8 200 / 200 / 700
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 29 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
80 7 / 6 200 / 200 / 700
หลักสูตร การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
80 5 / 4 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 9 / 8 400 / 400 / 1,400
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 7-8 เม.ย. 2561
09.00-16.00 น.
80 2 / 0 400 / 400 / 1,400
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 19 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 5 / 3 200 / 200 / 700
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 6 / 5 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศ. 27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 23 / 17 200 / 200 / 700
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 26-27 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 10 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 28-29 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
40 26 / 21 400 / 400 / 1,400
วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พ. 2 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 6 / 4 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤ.-ศ. 3-4 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 16 / 10 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) ส.-อา. 5-6 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 1 / 1 400 / 400 / 1,400
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) อ.-พ. 8-9 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 19 / 13 400 / 400 / 1,400

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
Listening and Note Taking (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) พ. 28 มี.ค. 61
09.00-16.00 น.
60 2 / 2 200 / 200 / 700
Strategies for Academic Reading (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) พฤ. 26 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
60 3 / 3 200 / 200 / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ นักศึกษาต่างชาติ (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 30 เม.ย. 61
09.00-16.00 น.
50 7 / 4 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ส.-อา. 5-6 พ.ค. 61
09.00-16.00 น.
40 1 / 1 400 / 400 / 1,400

© 2015 GSKKU