GSKKU

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 - / - / -
การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
60 0 / 0 - / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)
80 0 / 0 - / - / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย)
100 0 / 0 - / - / -
การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -
การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย)
40 0 / 0 - / - / -

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป

วิธีการสมัคร


***หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาและบุคลาการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สมัครแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี) ให้กดปุ่มพิมพ์ เพื่อนำมายื่นที่จุด One Stop Service ของบัณฑิตวิทยาลัยและเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้เป็นหลักฐานในการสมัคร และรอตรวจสอบสถานะและรายชื่อในหลักสูตรที่สมัคร ภายใน 1-2 วันหลังจากการชำระเงิน© 2015 GSKKU