GSKKU

การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวอารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
2 นางสาวศศิวิมล วรรณพงษ์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์
3 นางสาวอนุศรา สาวังชัย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
4 นางPHONESOUDA VONGTHONG การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
5 นางสาวขวัญเรือน แก่นของ การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
6 นางสาวสวนีย์ จำเริญวงศ์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
7 นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บริหารธุรกิจและการบัญชี
8 นางเนตรชนก แก้วจันทา การพยาบาล แบบ 2.1 พยาบาลศาสตร์
9 Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์
10 นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11 นางสาวจุฑารัตน์ กาฬสินธุ์ การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
12 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์
13 ร้อยเอกศรัณย์ อมาตยกุล การตลาด บริหารธุรกิจและการบัญชี
14 นางสาวจิราภรณ์ แสงพารา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2 คณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อผู้สมัครอบรม (รอการตรวจสอบหลักฐาน)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา คณะ สถานะ
1 นางสาวพัชรีรัต หารไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบ 2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2 นางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 2.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์
3 นายNarasak Poophayang Poophayang หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
4 นายศักดิ์สิน สิมสินธุ์ ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์
5 นายมานะชัย ยิ่งกลาง ปรสิตวิทยา แผน ก แบบ ก 2 คณะแพทยศาสตร์
6 นางสาวณัฐกฤตา ทุมวงศ์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1 คณะแพทยศาสตร์
7 นายอำนาจ โสภากุล หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์
8 นางดวงสุดา สุวรรณศรี หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
9 นายขจรศักดิ์ สีวาที การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์
10 นางสาวนิษา ถนัดค้า การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์
11 นางสาวรจเรข เหลาลาภะ หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 คณะศึกษาศาสตร์
12 mrSEANGPHED PHOMMACHANH สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์

© 2015 GSKKU