GSKKU

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
9:00-16:00 น.
80 25 / 7 ฟรี / ฟรี / -
การจัดการบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Mendeley (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
40 62 / 40 ฟรี / ฟรี / -
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์-อังคารที่ 8-9 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
100 5 / 3 ฟรี / ฟรี / -
Strategies for Academic Reading and Paraphrasing (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
60 5 / 5 200 / 200 / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
9:00-12:00 น.
60 32 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
40 6 / 4 200 / 200 / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 31 ตุลาคม 2561
9:00-12:00 น.
60 43 / 35 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 31 ตุลาคม 2561
13:00-16:00 น.
60 15 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 16 / 12 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 10 / 5 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 8 / 4 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 41 / 33 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
60 27 / 19 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 26 / 14 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 9 / 7 400 / 400 / 1,400
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
60 38 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 11 / 5 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
100 76 / 57 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 132 / 80 ฟรี / ฟรี / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
20 16 / 14 200 / 200 / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 14 / 11 400 / 400 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 13 / 8 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 13 400 / 400 / 1,400
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
40 34 / 22 ฟรี / ฟรี / -
การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) ทางงานวิจัยและวิชาการ (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
30 45 / 30 ฟรี / ฟรี / -
การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2651
9:00-16:00 น.
60 12 / 8 ฟรี / ฟรี / -
How to make safe from Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
20 9 / 7 200 / 200 / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 14 / 8 400 / 400 / 1,400
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 16 / 15 200 / 200 / 700
รู้จัก Research tools เพื่อทำการวิจัยได้เร็วขึ้น (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
40 60 / 40 ฟรี / ฟรี / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธ-พฤหัสบดีที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 25 / 13 200 / 200 / 700
วิธีการจัดการความเครียด (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
60 30 / 17 ฟรี / ฟรี / 300

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
9:00-16:00 น.
80 25 / 7 ฟรี / ฟรี / -
การจัดการบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Mendeley (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
40 62 / 40 ฟรี / ฟรี / -
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์-อังคารที่ 8-9 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
100 5 / 3 ฟรี / ฟรี / -
Strategies for Academic Reading and Paraphrasing (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
60 5 / 5 200 / 200 / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
9:00-12:00 น.
60 32 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
40 6 / 4 200 / 200 / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 31 ตุลาคม 2561
9:00-12:00 น.
60 43 / 35 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 31 ตุลาคม 2561
13:00-16:00 น.
60 15 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 16 / 12 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 10 / 5 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 8 / 4 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 41 / 33 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
60 27 / 19 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 26 / 14 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 9 / 7 400 / 400 / 1,400
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
60 38 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 11 / 5 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
100 76 / 57 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 132 / 80 ฟรี / ฟรี / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
20 16 / 14 200 / 200 / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 14 / 11 400 / 400 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 13 / 8 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 13 400 / 400 / 1,400
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
40 34 / 22 ฟรี / ฟรี / -
การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) ทางงานวิจัยและวิชาการ (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
30 45 / 30 ฟรี / ฟรี / -
การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2651
9:00-16:00 น.
60 12 / 8 ฟรี / ฟรี / -
How to make safe from Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
20 9 / 7 200 / 200 / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 14 / 8 400 / 400 / 1,400
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 16 / 15 200 / 200 / 700
รู้จัก Research tools เพื่อทำการวิจัยได้เร็วขึ้น (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
40 60 / 40 ฟรี / ฟรี / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธ-พฤหัสบดีที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 25 / 13 200 / 200 / 700
วิธีการจัดการความเครียด (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
60 30 / 17 ฟรี / ฟรี / 300

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
9:00-16:00 น.
80 25 / 7 ฟรี / ฟรี / -
การจัดการบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Mendeley (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
40 62 / 40 ฟรี / ฟรี / -
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์-อังคารที่ 8-9 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
100 5 / 3 ฟรี / ฟรี / -
Strategies for Academic Reading and Paraphrasing (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
60 5 / 5 200 / 200 / -
การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
9:00-12:00 น.
60 32 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและกราฟ (Information Visualisation) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
40 6 / 4 200 / 200 / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 31 ตุลาคม 2561
9:00-12:00 น.
60 43 / 35 ฟรี / ฟรี / -
การอ้างอิงเอกสารและการเขียนบรรณานุกรม (ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 31 ตุลาคม 2561
13:00-16:00 น.
60 15 / 9 ฟรี / ฟรี / -
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 16 / 12 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 10 / 5 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 8 / 4 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 41 / 33 ฟรี / ฟรี / -
การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
60 27 / 19 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 26 / 14 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 9 / 7 400 / 400 / 1,400
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
60 38 / 23 ฟรี / ฟรี / -
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 11 / 5 400 / 400 / 1,400
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
100 76 / 57 ฟรี / ฟรี / -
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 132 / 80 ฟรี / ฟรี / -
เขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
20 16 / 14 200 / 200 / -
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 14 / 11 400 / 400 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 13 / 8 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 13 400 / 400 / 1,400
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
40 34 / 22 ฟรี / ฟรี / -
การป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) ทางงานวิจัยและวิชาการ (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
30 45 / 30 ฟรี / ฟรี / -
การสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2651
9:00-16:00 น.
60 12 / 8 ฟรี / ฟรี / -
How to make safe from Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาไทย) อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
20 9 / 7 200 / 200 / -
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 14 / 8 400 / 400 / 1,400
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 16 / 15 200 / 200 / 700
รู้จัก Research tools เพื่อทำการวิจัยได้เร็วขึ้น (บรรยายเป็นภาษาไทย) จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
13:00-16:00 น.
40 60 / 40 ฟรี / ฟรี / -
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธ-พฤหัสบดีที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 25 / 13 200 / 200 / 700
วิธีการจัดการความเครียด (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
60 30 / 17 ฟรี / ฟรี / 300

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
การบริหารความคิดด้วย Mind Mapping (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 16 / 12 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 10 / 5 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเชิงทดลอง (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 8 / 4 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 26 / 14 200 / 200 / 700
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 9 / 7 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL และ M-Plus (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 11 / 5 400 / 400 / 1,400
การเขียนบทความวิจัยและ การขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 14 / 11 400 / 400 / 1,400
การออกแบบสอบถาม (Questionnaire Design) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
80 13 / 8 200 / 200 / 700
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) (บรรยายเป็นภาษาไทย) เสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 13 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows (หลักสูตรขั้นก้าวหน้า) (บรรยายเป็นภาษาไทย) พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 14 / 8 400 / 400 / 1,400
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
60 16 / 15 200 / 200 / 700
การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บรรยายเป็นภาษาไทย) พุธ-พฤหัสบดีที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 20 / 8 400 / 400 / 1,400
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (Introduction to Statistical Analysis Using R) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
40 25 / 13 200 / 200 / 700
วิธีการจัดการความเครียด (บรรยายเป็นภาษาไทย) ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
9:00-12:00 น.
60 30 / 17 ฟรี / ฟรี / 300

หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนเปิดรับ ผู้สมัคร/ยืนยันแล้ว ค่าสมัคร
นศ./บุคลากร/บุคคลทั่วไป
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
9:00-16:00 น.
80 25 / 7 ฟรี / ฟรี / -
Strategies for Academic Reading and Paraphrasing (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
9:00-16:00 น.
60 5 / 5 200 / 200 / -
How to make safe from Plagiarism (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
9:00-16:00 น.
20 9 / 7 200 / 200 / -

วิธีการสมัคร


***หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาและบุคลาการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สมัครแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี) ให้กดปุ่มพิมพ์ เพื่อนำมายื่นที่จุด One Stop Service ของบัณฑิตวิทยาลัยและเก็บส่วนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้เป็นหลักฐานในการสมัคร และรอตรวจสอบสถานะและรายชื่อในหลักสูตรที่สมัคร ภายใน 1-2 วันหลังจากการชำระเงิน© 2015 GSKKU