Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


ระดับปริญญาโท

SportSci About | 25 ม.ค. 2565 | View 195

share Facebook twitter LINE

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมทางด้านความเป็นอยู่ และด้านอาหาร เช่น การทำงานที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง จากการทำการเกษตรกรรมที่ต้องมีการออกแรงกายมาเป็นการนั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ มีการออกแรงกายน้อยมาก  หรือ ด้านอาหาร ประชาชนเปลี่ยนจากการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยจากผักและผลไม้ มาเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากขึ้น ทำให้ร่างกายมีการสะสมไขมันมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งหากมีการปรับให้ประชาชนมีการออกกำลังกายมากขึ้น และ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น น่าจะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

นอกจากนั้นปัจจุบันคนไทยมีความสนใจด้านการกีฬามากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันในแง่ที่ทำเป็นธุรกิจมากขึ้น เช่น การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ หรือ การแข่งกอล์ฟ รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้การกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าว และเพื่อเพิ่มรายได้ของประชากรและประเทศ จากการกีฬา รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการนวดให้นำมาใช้ทั้งด้านการรักษาสุขภาพ และ ส่งเสริมสมรรถภาพด้านการกีฬา โดยให้เป็นไปตามนโยบายที่มีการใช้วัฒนธรรมดิจิทัลในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีของศาสตร์ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาและสามารถบูรณาการความรู้ทาง สรีรวิทยา จิตวิทยา ชีวกลศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์     

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ถูกต้องในหลักการและทฤษฎีสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรีรวิทยา จิตวิทยา ชีวกลศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการออกกำลังกายและการกีฬา
  2. มีความสามารถในการวิจัยพื้นฐานหรือบูรณาการด้านต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  และมีความสามารถในการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ
  3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งาน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
  4. มีความสามารถในการประยุกต์และถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาแก่ผู้ที่อยู่ในวงการกีฬา

    5  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และสังคม ทั้งในระดับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน องค์กรการวิจัย หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ฝึกสอน  หรือผู้บริหารองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
  2. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้                                                                        

           แผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และ/หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                      แผน ก แบบ ก 2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านสุขภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.50  แต่มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

          หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 3. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร