Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ขอรหัสผ่านใหม่

ยกเลิก

การรับสมัครแบบต่างๆ ในเวลานี้

รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
สมัครถึง 31 ส.ค. 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)
สมัครถึง 30 ก.ย. 2567
รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567
สมัครถึง 5 ก.ค. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2 รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
สมัครถึง 30 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.)
สมัครถึง 22 ก.พ. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตา (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตา (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)
สมัครถึง 31 ม.ค. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
สมัครถึง 31 ม.ค. 2566