Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บว.37) : FAQ คำถามที่ถามบ่อย

share Facebook twitter LINE


"1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (บว.37)"

Q: ไม่สามารถ log in เข้าระบบ GSMIS ได้

A: Username ใช้เป็น รหัสนักศึกษาไม่มีขีด Password ใช้เป็น หมายเลขบัตรประชาชน

 

Q: ไม่สามารถบันทึกไฟล์การเผยแพร่ผลงานได้

A: ให้นักศึกษาบันทึกไฟล์เป็น PDF โดยลดขนาดของไฟล์ลงให้มีขนาด 5mb ต่อไฟล์

 

Q: เมื่อบันทึกการเผยแพร่ผลงานลงในระบบ GSMIS เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาดำเนินการอย่างไรต่อไป

A: ให้นักศึกษารอการพิจารณา หรือสามารถปริ้นข้อมูลนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา แล้วนำส่งบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป