Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

งานรับสมัคร : FAQ คำถามที่ถามบ่อย

share Facebook twitter LINE


"1. งานรับสมัคร"

Q:  ช่วงเวลารับสมัครเข้าศึกษา

A:  สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://app.gs.kku.ac.th/gs/th

 

Q :  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดรับสมัครมีหลักสูตรใดบ้าง

A :  สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://app.gs.kku.ac.th/gs/th

โดยระบบรับสมัครจะเปิดตามกำหนดการรับสมัครของแต่ละปีการศึกษา ขอให้ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ ของแต่ละรอบการรับสมัคร

 

Q:   หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกใช้เวลาในการศึกษากี่ปี

A:   กรณีเข้าศึกษาปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี

กรณีเข้าศึกษาปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ไม่เกิน 6 ปี

(ยกเว้นกรณีศึกษาปริญญาเอก แบบ 1.2 หรือ แบบ 2.2 คือ จบปริญญาตรี ต่อปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษา

4 ปี ไม่เกิน 8 ปี)

 

Q:   ภาคปกติกับโครงการพิเศษแตกต่างกันอย่างไร

A:   หลักสูตรที่เปิดสอนภาคปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการ

หลักสูตรที่เปิดสอนโครงการพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรืออาจจะมีเรียนเย็นวันศุกร์

 

Q:   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

A:   ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2561 

https://app.gs.kku.ac.th/eoffice/files/admissionsetup/e5f77-2669-2561.pdf

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ https://app.gs.kku.ac.th/eoffice/files/admissionsetup/ba954-11-3-63.pdf

 

Q:   วิธีการสมัคร

A:   สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://app.gs.kku.ac.th/gs/th

      โดยระบบรับสมัครจะเปิดตามกำหนดการรับสมัครของแต่ละปีการศึกษา

 

Q:   เอกสารประกอบการสมัคร

A:   ระดับปริญญาโท

              1. รูปถ่ายหน้าตรง

              2. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

3. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript)  กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ให้แนบหนังสืิอรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือรับรองว่ากำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (EnglishTesting Score) กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา (ให้แนบสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร KKU-AELT ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัคร)

5. เอกสารอื่น ๆ ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

ระดับปริญญาเอก

              1. รูปถ่ายหน้าตรง

              2. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

3. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (Transcript) กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรให้แนบหนังสืิอรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือรับรองว่ากำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (English Testing Score) ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. เอกสารอื่น ๆ ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

 

Q:   เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

A:   1) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publicationfile/item/announcement2017/an2017_67-2559/an2017_67-2559.pdf

      2)  สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publicationfile/item/announcement2017/an2017_136-2562/an2017_136-2562.pdf

 

Q: ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องใช้เกณฑ์คะแนนเท่าไหร่

A: ผู้สมัครจะต้องส่งผลคะแนนสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ ซึ่งมาจากศูนย์สอบและต้องมีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

-   TOEFL (Paper based) ไม่ต่ำกว่า 400

-   TOEFL (Computer based) ไม่ต่ำกว่า 97

-   TOEFL (Internet based) ไม่ต่ำกว่า 32

-   TOEFL (ITP) ไม่ต่ำกว่า 400

-   IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0

-   CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45

-   TU-GET ไม่ต่ำกว่า 400

-   KKU-AELT ผลการอบรมหรือการสอบทั้งการอ่านและการเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป

 

Q:   ช่องทางการชำระเงินค่าสมัคร

A:   การชำระค่าสมัครให้ชำระด้วยการ Scan QR Code ผ่าน Internet Banking Application ของธนาคาร

ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยชำระผ่าน QR code ทีปรากฎตามที่ระบบรับสมัครแจ้งไว้

 

Q:   ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการสมัคร

A:   เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครไม่เกิน 3 วันทำการ

(เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารในวันเวลาราชการเท่านั้น ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร)

หลังจากผู้สมัครเข้ามาสมัครในระบบรับสมัคร

 

Q:   การพิจารณาเอกสารการสมัคร

A:   1.  ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน

ที่จะยื่นเอกสารการสมัครต่อเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการต่อไป และเมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว หากมีเลขที่นั่งสอบแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนสาขาวิชาได้

      2.   ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง

บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่ออกเลขที่นั่งสอบให้ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขตามที่ระบุในหมายเหตุการสมัคร

      3.   ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร เช่น ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา แผนการศึกษา

หากมีเลขที่นั่งสอบแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครได้

     4.    ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติตามรายละเอียดเฉพาะสาขาวิชาไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ไว้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่ออกเลขที่นั่งสอบให้ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขตามที่ระบุในหมายเหตุการสมัคร

 

Q:   การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัคร

A:   เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว หากมีเลขที่นั่งสอบแล้ว ไม่สามารถทำการเปลี่ยนสาขาวิชาได้

 

Q:   การสมัครในระบบรับสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชา

A:   ผู้สมัครสามารถสมัครในระบบรับสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา โดยใช้ User (อีเมล์ที่ใช้สมัครต้องไม่เหมือนกัน) (หากผู้สมัครต้องการสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชา จะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เมื่อผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (ชำระเงินตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร) และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมของสาขาวิชาถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และมีเลขที่นั่งสอบแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก)

 

Q:   หากสมัครแล้วจะทราบว่า การสมัครเรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่ช่องทางไหน

A:   ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบในหน้ารับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยhttps://app.gs.kku.ac.th/gs/th ตามระบบรับสมัครที่ผู้สมัครได้สมัครไว้ และตรวจสอบที่ ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร หรือผู้สมัครเข้า Username/Password เดิมที่ได้สมัครไว้ หากมีเลขที่นั่งสอบแล้ว ถือว่า การสมัครนั้นสมบูรณ์ และขอให้ผู้สมัครเข้ามาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครฯตามกำหนดการรับสมัคร เพื่อตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ อีกครั้ง (คณะอาจมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ)   

 

Q:   การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

A:   ผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมของสาขาวิชาถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และมีเลขที่นั่งสอบแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโดยตรวจสอบรายชื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ในวันประกาศรายชื่อตามกำหนดการรับสมัคร

 

Q:   การเข้าสอบคัดเลือกต้องใช้เอกสารใดในการยืนยันตัวตนเข้าสอบ

A:   ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

 

Q:   การมีสิทธิ์เข้าศึกษา

A:   สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th โดยตรวจสอบที่ระบบรับสมัคร ของแต่ละรอบการรับสมัคร

 

Q:   การรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

A:   เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขอให้อ่านประกาศแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งจะระบุรายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(วัน เวลา สถานที่การรายงานตัว และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

 

Q:   การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

A:   กรณีเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาสามารถเข้ามาดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อนำไปใช้ยื่นขออนุญาตลาศึกษาต่อจากต้นสังกัดได้ ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th โดยตรวจสอบที่ระบบรับสมัคร ของแต่ละรอบการรับสมัคร โดยผู้สมัครเข้าใช้ Username/Password เดิมที่ได้สมัครไว้สำหรับดาวน์โหลด

 

Q:   เอกการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

A:   1) รูปถ่ายชนิดสี หรือขาวดำ

       2) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท) หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและโท (สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก)

        3) ประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน

        4) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเฉพาะหน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อนักศึกษา

        5) ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น

         6) ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา (ขอจากคลินิกหรือโรงพยาบาล โดยมีแพทย์ที่มีใบประกอบ

วิชาชีพให้การรับรอง)

 

Q:   หากได้อันดับสำรองจะมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือไม่

A:   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะติดต่อผู้ที่ได้อันดับสำรองให้มารายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากตรวจสอบสถานะการรายงานตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริงเรียบร้อยแล้ว (ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังวันรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศฯ) โดยจะติดต่อผู้ได้อันดับสำรองโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ใช้สมัครเข้าศึกษา)

 

Q:   ช่องทางสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม         

A:   สอบถามรายละเอียดทางอีเมล์ graduate@kku.ac.th หรือสอบถามข้อมูลรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42427, 42440 หรือ 09-8885-3180