Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) : FAQ คำถามที่ถามบ่อย

share Facebook twitter LINE


"1. คำตอบที่พบบ่อย (FAQ)"

คำถาม : ระยะเวลาการพิจารณายอมรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
คำแนะนำ : ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ถึงจะทราบผลการพิจารณาว่าได้ตีพิมพ์หรือไม่ ตั้งแต่การส่งบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารจนถึงทราบผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ


คำถาม : Corresponding author: ที่ปรากฏในบทความ หมายถึงอะไร
คำแนะนำ : Corresponding author: เป็นการระบุ email ของผู้เขียนหลักหรือผู้เขียนร่วมในบทความ และต้องมีรายชื่อปรากฏในบทความเรื่องนั้น ๆ ด้วย


คำถาม : กำหนดออกของวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
คำแนะนำ : 1) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ISSN 2672-9636 (Online) กำหนดออกทุก 3 เดือน ม.ค.-มีค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค. ของทุกปี
2) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISSN 2672-9644 (Online) กำหนดออกทุก 4 เดือน ม.ค.-เม.ย., พ.ค.,-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค. ของทุกปี